ഏമ്.പീ. എംഡ് സന്സ്

Construction Material Dealers
 08026729317,
601/602, 2ഏന്.ഡീ. , 7ടീ.ഏച്. ബ്ലക്‌, ബനഷംകരി 3ആര്.ഡീ. സ്ടെജ്‌, ബൈംഗലോര്‌ - 560085, Karnataka
നിയര്‌ സിംഡികെറ്റ് ബ്യാംക്‌
View Map

Services

Type: റ്റൈല്സ്
Iron/Steel: നോ
Credit Cards Accepted: നോ
cash, credit card
Parryware: ബാഥ് ട്യൂബ്, കിസ്ടെര്ൻ, ക്ലജിറ്റ് സീറ്റ് കവര്, ല്യാബ് സിംക്, ഷാവര് ഇംക്ലോജര്, സോപ് ട്രെ, റ്റപ്സ്, യൂരിനല്സ്, വ്യാനറ്റി ക്യാബിന്സ്, വാഷ് ബെസിൻ
Grohe: ബാഥ്‌രൂം ഫര്നിചര്, ബാഥ് ട്യൂബ്, ഫകെട്സ്, ഷാവര് പ്യാനൽ, വ്യാനറ്റീസ്
Products: സരമീക് റ്റൈല്സ്, വീത്രീഫീയേദ് റ്റൈല്സ്
Jaquar: ബാഥ് ട്യൂബ്, കിസ്ടെര്ൻ, ഫകെട്സ്, ഫ്ലഷ് വാല്വ്സ്, ഷാവര് ഇംക്ലോജര്, ഷാവര് പ്യാനൽ, റ്റപ്സ്
Cera: ബാഥ് ട്യൂബ്, കിസ്ടെര്ൻ, ക്ലജിറ്റ് സീറ്റ് കവര്, ഫ്ലോര് റ്റൈല്സ്, ഹൈലൈറ്റര്, കിചെൻ സിംക്, ഷാവര് ഇംക്ലോജര്, ഷാവര് പ്യാനൽ, റ്റപ്സ്, യൂരിനല്സ്, വീത്രീഫീയേദ് റ്റൈല്സ്, വാഷ് ബെസിൻ, വാറ്റര് ക്ലജിറ്റ്
Hindware: ബാഥ് ട്യൂബ്, ഫകെട്സ്, ഷാവര് ഇംക്ലോജര്, ഷാവര് പ്യാനൽ, സിംക്സ്, സ്ടീം രൂം, യൂരിനല്സ്, വാഷ് ബെസിൻ, വാറ്റര് ക്ലജിറ്റ്
Johnson: ബാഥ് ട്യൂബ്, ഷാവര് ഇംക്ലോജര്, ഷാവര് പ്യാനൽ, ഷാവര് പംപ്, റ്റപ്സ്, യൂരിനല്സ്, വാറ്റര് ക്ലജിറ്റ്
Kerovit: ബാഥ് ക്യാബിനെറ്റ്, ബാഥ് ട്യൂബ്, കിചെൻ സിംക്, ഷാവര് ഇംക്ലോജര്, ഷാവര് പ്യാനൽ, യൂരിനല്സ്, വ്യാനറ്റീസ്
Oyster: ബാഥ് ട്യൂബ്, ഷാവര് ഇംക്ലോജര്, സ്ടീം രൂം

Write Review

User Reviews

Shop is always crowded, sales executes will not give much attention to the customer. They insist us to buy costly items, will not tell us the good offers.
Before going to the shop, go with some background details of the product which you want to buy.