പ്യാനസോനിക് ബ്രാംഡ് ഷപ്

Electronics and Home Appliance Stores
 08026690669, 08026690670
 09980879250, 09986691000
290, 100 ഫീട്‌ രിംഗ്‌ രോഡ്‌, 7ടീ.ഏച്. ബ്ലക്‌, 4ടീ.ഏച്. ഫെജ്‌, ബനഷംകരി 3ആര്.ഡീ. സ്ടെജ്‌, ബൈംഗലോര്‌ - 560085, Karnataka
നിയര്‌ ദെവാ ഗൌവ്ദാ പെട്രോല്‌ പമ്പ്‌
View Map

Services

Repairs & Services: നോ
Oxygen Tanks/Respiratory Equipments: നോ
Accessories & Parts: യെസ്
Products Other: ഹെയര് ഡ്രായര്
Brands: പെനാസോനിക്
Consumer Durables: യെസ്
Rental: നോ
Sales: യെസ്
Authorised Service Centre of: പെനാസോനിക്
Brands: പെനാസോനിക്
Services: യെസ്
Segment: കമര്ഷൽ, രെജിഡെന്ഷൽ
Brands: പെനാസോനിക്
Services: യെസ്
Products: ഹോം ഏംറ്റര്ടെന്മെംറ്റ്, കിചെൻ അപ്ലായന്സെസ്
Other Equipment : മസാജ് ലൌംഗര്, ഹ്യാംഡ്‌ഹെല്ഡ് മസാജര്സ്, ബ്ലഡ് പ്രെഷര് മറ്റര്
Panasonic: അറ്റോമെറ്റിക് കൂകര്, ബ്ലൂ-രെ പ്ലെയര്സ്, കെമ്‌ക്യാര്‌ഡര്, സീ.ഡീ. രെഡിയോ ക്യാസെറ്റ് രികോര്ഡര്, ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, ഇലെക്ട്രിക് ആയ്‌രൻ, ഫ്ല്യാറ്റ് സ്ക്രീൻ ടീ.വീ., ഫൂഡ് പ്രസെസര്, ഹോം അഡിയോ, ഹോം ഥിയേറ്റര് സിസ്‌ടം, ജൂസര് മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., മൈക്രോവെവ് അവൻ, മിനി ഹൈ-ഫി സിസ്‌ടം, മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, ഏമ്.പീ.3 സീ.ഡീ. രിസീവര്സ്, പ്ലാജ്മാ ടീ.വീ., പോര്ടെബല് അഡിയോ, രെഡിയോ ക്യാസെറ്റ് പ്ലെയര്, രെഫ്രിജരെറ്റര്, സ്ലിം ടീ.വീ., സ്ട്യാംഡ്‌ബൈ ലൈറ്റ്, ഠെര്മോപോത്, വെകുയം ക്ലീനര്, വാഷിംഗ് മഷീന്
Segment: കമര്ഷൽ, കോര്പോരെറ്റ്, രെജിഡെന്ഷൽ
Products: കന്സ്യൂമര് ഡ്യൂരെബല്, സിക്യൂരിറ്റി ഡിവൈസെസ്
Products: ബിംഡെര്സ്, കരെന്സി ബംഡ്ലിംഗ് മഷിന്സ്, കരെന്സി കൌന്ടിംഗ് മഷിന്സ്, ലെമ്‌നെഷൻ മഷിന്സ്, പെപര് ഷ്രെഡര്
Products: എക്സെസ് കംട്രോൽ, അലാര്മ്സ്, അറ്റെംഡെന്സ് മ്യാനെജമെംറ്റ്, അറ്റോമെറ്റിക് ഡോര്സ് എംഡ് ഗെട്സ്, കാര് സിക്യൂരിറ്റി പ്രോഡക്ട്സ്, ക്സ്ട്വ്, ഇലെക്ട്രികൽ ഫെന്സിംഗ് സിസ്‌ടം, ഫായര്‌ ഏക്ഷ്തീംഗുയിഷെര്സ്, സെഫ്സ് എംഡ് ലോകെര്സ്, വിഡിയോ ഫോന്സ്
AC Types: സെംറ്റരൽ ഏ.സീ., സ്പ്ലിറ്റ് ഏ.സീ., വിംഡോ ഏ.സീ.

Other Branches of Panasonic Brand Shoppe

Near RK Color Lab
J.C Road, Bangalore
Behind BSNL Office
Jaya Nagar 5th Block, Bangalore
Opposite Shanthi Sagar Hotel
Koramangala 4th Block, Bangalore
Opposite Pai Viceroy Hotel
Lalbagh Main Road, Bangalore
Near BHEL
Mysore Road, Bangalore
Opposite Vidya Vardhaka School
Rajaji Nagar, Bangalore

Write Review

You might also like