സൈ ഗല്ലെരീഉം

Bathroom Fittings and Sanitary Dealers
 08025272504,
 09845560884
217, കതീൽ പ്ലാജാ, 1സ്ട്രീറ്റ് ഫ്ലോര്‌, 100 ഫീട്‌ രിംഗ്‌ രോഡ്‌, ബനഷംകരി 3ആര്.ഡീ. സ്ടെജ്‌, ബൈംഗലോര്‌ - 560085, Karnataka
ഇൻ കതീൽ പ്ലാജാ
View Map

Services

Type: സെനിറ്റരീവെര്, റ്റൈല്സ്
Iron/Steel: നോ
Kitchen Types: സ്ടീൽ, വൂഡെൻ
Grohe: ബാഥ്‌രൂം ഫര്നിചര്, ബാഥ് ട്യൂബ്, ഫകെട്സ്, ഫ്ലഷ് വാല്വ്സ്, ഷാവര് ഇംക്ലോജര്, വ്യാനറ്റീസ്
Products: എധിസിവ് റ്റൈല്സ്, മോജെക് റ്റൈല്സ്, സരമീക് റ്റൈല്സ് എംഡ് വീത്രീഫീയേദ് റ്റൈല്സ്, ബാഥ്‌രൂം ഫ്ലോര് റ്റൈല്സ്, വാൾ റ്റൈല്സ്, ഫ്ലോര് റ്റൈല്സ്, ഡിജൈനര് റ്റൈല്സ്, ഇറ്റാലിയൻ റ്റൈല്സ്
Duravit: ബാഥ് ഫര്നിചര്, ബാഥ് ട്യൂബ്, ബീദെത്സ്, കിചെൻ സിംക്, മല്ടി ഫംക്ഷനൽ ഷാവര്, ഷാവര് ഇംക്ലോജര്, ഷാവര് പ്യാനൽ, റ്റയ്‌ലെട്സ്, വാഷ് ബെസിൻ
Type: യൂരോപിയൻ, ഫ്രെംച്, ഇന്ഡിയന്‌, ഇറ്റാലിയൻ
Brands: വിംകി, ഫൽപര്, ഹത്രീയാ, ജീ.ഏസ്.ആഈ., ഗ്യാല്യാക്സിയാ, വെര്സാചെ, ദീസെഗ്നോ, ഗിയ്ര്ഗിയോ, ചെലോ, ബോസ്സീനി, ഡെല്ടാ, ക്യാരോൽ
Credit Cards Accepted: മാസ്ടര്‌കാര്ഡ്, വിജാ, വിജാ ഇലെക്ട്രൻ
Products: സ്യാനിറ്റരി വ്യാരി, ബാഥ്‌രൂം ഫിറ്റിംഗ്സ്, സ്യാനിറ്റരി ഫിറ്റിംഗ്സ്, ബാഥ്‌രൂം ഫര്നിചര്, ബാഥ്‌രൂം സിംക്, വാഷ് ബെസിൻ, ഷാവര് ഇംക്ലോജര് എംഡ് പ്യാനല്സ്, ബാഥ് ട്യൂബ് എംഡ് റ്റപ്സ്, ഫകെട്സ്
cash, credit card

Write Review

User Reviews

My name is Billy I am working with A USA pharmaceutical Company in the USA, with many retail sales outlets around the world. I need a reliable individual/ businessman residing to represent my interest in your country.My company official will be visiting your country India to source some basic raw materials/ Chemicals/Herbals. billyjel@aol.com