ഷ്രീ എംറ്റര്‌പ്രൈസെസ്

Real Estate Agencies & Brokers
 09886799336, 09341271138
53/1, 30ടീ.ഏച്. മൈൻ, ബനഷംകരി 3ആര്.ഡീ. സ്ടെജ്, ബൈംഗലോര്‌ - 560085, Karnataka
നിയര് കൃയൻ രെസിഡെന്സി അപാര്ട്മെംട്‌
View Map

Services

Type: കമര്ഷൽ, രെജിഡെന്ഷൽ
Services: ലീസ് ഓര് രെന്ട്യാൽ, സെല് എംഡ് പര്ചെസ്
Segment: അഫിസ് സ്പെസ്, പലുറ്റ് / ലെന്ഡ്, രെജിഡെന്ഷൽ അപാര്ട്‌മെംറ്റ്

Write Review