സോനി വര്ല്ഡ്

Electronics and Home Appliance Stores
 08041674749, 08041674748
 09845966252, 09900161581
122/4-സീ, ഷംകര് രെഡ്ഡി ലെയാഉട്‌, ആഉറ്റര് രിംഗ്‌ രോഡ്‌, കല്യാന്‌ നഗര്‌, ബാനസവാഡി, ബൈംഗലോര്‌ - 560040, Karnataka
നിയര്‌ കല്യാന്‌ നഗര്‌ ബസ്‌ സ്ടപ്‌
View Map

Services

Products: ഹോം ഏംറ്റര്ടെന്മെംറ്റ്
Brands: സനി
Accessories: യെസ്
Products: ഡസ്ക്‌റ്റപ്, ല്യാപ്‌റ്റപ്
Accessories & Parts: യെസ്
Brands: സനി
Used Laptops: യെസ്
Consumer Durables: നോ
Services: യെസ്
Brands: സനി എരിക്സൻ
Sony: അഡിയോ അക്സ്‌രീസ്, ഡീ.വീ.ഡീ./ഏച്.ഡീ.ഡീ. പ്ലെയര്സ്, ഡീ.വീ.ഡീ. ഹോം ഥിയേറ്റര്‌ സിസ്‌ടം, ഹോം ഥിയേറ്റര്‌ കമ്പോനംറ്റ് സിസ്‌ടം, ഹോം ഥിയേറ്റര്‌ സിസ്‌ടം അക്സ്‌രീസ്, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., വക്‌മ്യാൻ ഏമ്.പീ.3
Products Other: ഡിജിറ്റൽ ക്യാമെരാ, ഹ്യാംഡീക്യാം

Other Branches of Sony World

Near Devegowda Petrol Bunk
Banashankari 3rd Stage, Bangalore
Near Pavithra Paradise Restaurant
Basaveshwara Nagar 2nd Stage, Bangalore
Near Cafe Coffee Day
Brigade Road, Bangalore
Opposite Food World Supermarket
Cox Town, Bangalore
Opposite Medinova Diagnostic Centre
Infantry Road, Bangalore
Opposite Sukh Sagar
Jaya Nagar 4th Block, Bangalore
Near Universal Academy
Jaya Nagar 4th Block, Bangalore
Near Hennur Bus Stop
Kalyan Nagar, Bangalore
View All 18 Branches of Sony World

Write Review

You might also like