സരമ

Electronics and Home Appliance Stores
 08067039130
670, രയല്‌ മീനാക്ഷി മൾ, ഗ്രൌംഡ്‌ ഫ്ലോര്‌, ബന്നെരഘട്ടാ രോഡ്‌, ബൈംഗലോര്‌ - 560076, Karnataka
ഇൻ രയല്‌ മീനാക്ഷി മൾ
View Map

Services

cash, credit card
Accessories: യെസ്
Products: ല്യാപ്‌റ്റപ്
Segment: കമര്ഷൽ, രെജിഡെന്ഷൽ
Accessories & Parts: നോ
Used Laptops: നോ
Consumer Durables: യെസ്
Services: നോ
Products: ഹോം ഏംറ്റര്ടെന്മെംറ്റ്, കിചെൻ അപ്ലായന്സെസ്
Butterfly: കുക്‌വെയര് സെറ്റ്, ഇലെക്ട്രിക് കൂകര്, ഏന്സെമ്ബ്ല്സ് എംഡ് ഡിനര് സെറ്റ്, ഗൈസ്‌ സ്ടോവ്, കിചെൻ സിംക്, മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, പ്രെഷര് കൂകര്, സ്ടെന്‌ലെസ് സ്ടീൽ വെകുയം ഫ്ലാസ്ക്, സ്ടെന്‌ലെസ് സ്ടീൽ വെകുയം ലംച് ബക്സ്, റ്റെബല് റ്റപ് ഗ്രൈംഡര്
Toshiba: കലര് റ്റെലിവിജൻ, ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, ഡീ.വീ.ഡീ. രികോര്ഡര്, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., ഏല്.ഈ.ഡീ. ടീ.വീ.
Panasonic: അറ്റോമെറ്റിക് കൂകര്, ബ്ലൂ-രെ പ്ലെയര്സ്, കെമ്‌ക്യാര്‌ഡര്, സീ.ഡീ. രെഡിയോ ക്യാസെറ്റ് രികോര്ഡര്, ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, ഇലെക്ട്രിക് ആയ്‌രൻ, ഫ്ല്യാറ്റ് സ്ക്രീൻ ടീ.വീ., ഫൂഡ് പ്രസെസര്, ഹോം അഡിയോ, ഹോം ഥിയേറ്റര് സിസ്‌ടം, ആഈ.സീ. എംഡ് ക്യാസെറ്റ് രികോര്ഡര്, ജൂസര് മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., മൈക്രോവെവ് അവൻ, മിനി ഹൈ-ഫി സിസ്‌ടം, മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, ഏമ്.പീ.3 സീ.ഡീ. രിസീവര്സ്, പ്ലാജ്മാ ടീ.വീ., പോര്ടെബല് അഡിയോ, രെഡിയോ ക്യാസെറ്റ് പ്ലെയര്, രെഫ്രിജരെറ്റര്, സ്ലിം ടീ.വീ., സ്ട്യാംഡ്‌ബൈ ലൈറ്റ്, ഠെര്മോപോത്, വെകുയം ക്ലീനര്, വാഷിംഗ് മഷീന്
Sony: അഡിയോ അക്സ്‌രീസ്, ബ്ലൂ-രെ പ്ലെയര്സ്, സീ.ഡീ. / രെഡിയോ / ക്യാസെറ്റ് പ്ലെയര്, കോമ്പ്യാക്ട് ഫ്ല്യാഷ്, ഡീ.വീ.ഡീ./ഏച്.ഡീ.ഡീ. പ്ലെയര്സ്, ഡീ.വീ.ഡീ. ഹോം ഥിയേറ്റര്‌ സിസ്‌ടം, ഹൈ-ഫി സിസ്‌ടം, ഹോം അഡിയോ അക്സ്‌രീസ്, ഹോം ഥിയേറ്റര്‌ കമ്പോനംറ്റ് സിസ്‌ടം, ഹോം ഥിയേറ്റര്‌ സിസ്‌ടം അക്സ്‌രീസ്, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., പോര്ടെബല് പ്ലെ സ്ടെഷൻ, രെഡിയോ, വക്‌മ്യാൻ ഏമ്.പീ.3
Whirlpool: മൈക്രോവെവ് അവൻ, രെഫ്രിജരെറ്റര്, വാഷിംഗ് മഷീന്, വാറ്റര് പ്യൂരിഫൈര്
Samsung: ബ്ലൂ-രെ പ്ലെയര്സ്, ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, ഹോം ഥിയേറ്റര് സിസ്‌ടം, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., ഏല്.ഈ.ഡീ. ടീ.വീ., മൈക്രോവെവ് അവൻ, മല്ടി-മിഡിയാ പ്ലെയര്സ്, പ്ലാജ്മാ ടീ.വീ., രെഫ്രിജരെറ്റര്, സ്മാര്ട് അവൻ, അല്ട്രാ സ്ലംഫിറ്റ് ടീ.വീ., വാഷിംഗ് മഷീന്
Philips: ബ്ലെംഡര്, ബ്ലൂ-രെ പ്ലെയര്സ്, ക്യാസെറ്റ് പ്ലെയര്, സീ.ഡീ. പ്ലെയര്, സീറ്റര്സ് പ്രെസെസ്, കഫീ മെകര്, കലര് റ്റെലിവിജൻ, ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, ഇലെക്ട്രിക് രൈസ് കൂകര് , ഫ്ല്യാറ്റ് ടീ.വീ., ഫൂഡ് പ്രസെസര്, ഗ്രീല്ലെര്, ഹോം ഥിയേറ്റര് സിസ്‌ടം, ജൂസര്, കെറ്റല്സ്, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, ഏമ്.പീ.3 എംഡ് ഏമ്.പീ.4 പ്ലെയര്, പ്ലാജ്മാ ടീ.വീ., പോര്ടെബല് ടീ.വീ. എംഡ് ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്സ്, രെഡിയോ, സെംഡ്‌വിച് മെകര്, സ്ടീം ആയ്‌രൻ, റ്റോസ്ടര്, അല്ട്രാ സ്ലിം ടീ.വീ., വെകുയം ക്ലീനര്
Usha Lexus: എയര് കൂലര്, ഡ്രൈ ആയ്‌രൻ, ഇലെക്ട്രിക് കൂകര്, ഇലെക്ട്രിക് കെട്ല്, ഫൂഡ് പ്രസെസര്, ഹെംഡ് ബ്ലംഡര്, ജൂസര്, മൈക്രോവെവ് അവൻ, മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, രൂം ഹീറ്റര്, സെംഡ്‌വിച് മെകര്, സ്ടീം ആയ്‌രൻ, റ്റോസ്ടര്
LG: എയര് പ്യൂരിഫൈര്, കന്വിക്ഷൻ മൈക്രോവെവ്, ഡൈരെക്ട് കൂൽ രെഫ്രിജരെറ്റര്, ഡിഷ്‌വാഷര്, ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, ഫ്ല്യാറ്റ് സ്ക്രീൻ ടീ.വീ., ഫ്രംറ്റ് ലോഡ് വാഷിംഗ് മഷീന്, ഫ്രസ്ട് ഫ്രീ രെഫ്രിജരെറ്റര്, ഗ്രിൾ മൈക്രോവെവ്, ഹോം ഥിയേറ്റര് സിസ്‌ടം, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., മ്യൂജിക് സിസ്‌ടം, പ്ലാജ്മാ ടീ.വീ., രെഫ്രിജരെറ്റര് കംപ്രെസര്, സെമി അറ്റോമെറ്റിക് വാഷിംഗ് മഷീന്, സീഡ് ബായേ സീഡ് രെഫ്രിജരെറ്റര്, സോലര് ഡം മൈക്രോവെവ്, സോലോ മൈക്രോവെവ്, സ്ടീം വാഷര് ഡ്രായര്, റ്റപ് ലോഡ് വാഷിംഗ് മഷീന്, അല്ടരസ്ലിം ടീ.വീ., വെകുയം ക്ലീനര്, വാഷര് ഡ്രായര്
Brands: അകൈ, ബ്ലൂ സ്ടാര്‌, ഇലെക്ട്രോലക്സ്, ഗഡ്‌രെജ്, ഹെയര്, ഹിറ്റാചി, കെല്വിനെറ്റര്, കിൻസ്ടെര്, ഏല്.ജീ., ഓ ജെനരൽ, ഓനിഡാ, പെനാസോനിക്, സ്യാമസംഗ്, സീമ്ഫനി, വിഡിയോകൻ, വോല്ടാസ്
Brands: എപല്-ആഈഫോന്, ബ്ലക്‌ബെരി, ഏല്.ജീ., സ്യാമസംഗ്
AC Types: സെംറ്റരൽ ഏ.സീ., സ്പ്ലിറ്റ് ഏ.സീ., വിംഡോ ഏ.സീ.
Brands: സനി, ഡെൾ, ഏച്.പീ., സ്യാമസംഗ്, ലിനോവോ
Prestige: കഫീ മെകര്, ഡ്രൈ ആയ്‌രൻ, ഇലെക്ട്രിക് കൂകര്, ഇലെക്ട്രിക് കെട്ല്, ഗൈസ്‌ സ്ടോവ്, ഹെംഡ് ബ്ലംഡര്, ഇംഡക്ഷൻ കുക് റ്റപ്സ്, ജൂസര്, കിചെൻ റ്റൂല്സ്, മൈക്രോവെവ് അവൻ, മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, നൻ സ്ടിക് കുക്‌വെയര്, പപ് അപ്‌ റ്റോസ്ടര്, പ്രെഷര് കൂകര്, സെംഡ്‌വിച് റ്റോസ്ടര്
Brands: എപല് , ഡെൾ , ഏച്.പീ. , സ്യാമസംഗ്, സനി
Preethi: കഫീ മെകര്, ഡ്രൈ ആയ്‌രൻ, ഇലെക്ട്രിക് കൂകര്, ഇലെക്ട്രിക് കെട്ല്, ഗൈസ്‌ സ്ടോവ്, മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, വെറ്റ് ഗ്രൈംഡര്
Credit Cards Accepted: മാസ്ടര്‌കാര്ഡ്, നോ, വിജാ, വിജാ ഇലെക്ട്രൻ
Products: കിബോര്ഡ്, ഏല്.സീ.ഡീ. മനിറ്റര്സ്, മോഡെമ്സ്, മൌസ്, സ്പീകര്സ്

Other Branches of Croma

In SRP Arcade
Banashankari 3rd Stage, Bangalore
In Eva Mall
Brigade Road, Bangalore
In Royal Meenakshi Mall
Hulimavu, Bangalore
Beside Sony Center
Indira Nagar 2nd Stage, Bangalore
Near Bangalore Central Mall
J.P Nagar 2nd Phase, Bangalore
Near Royal Concorde School
Kalyan Nagar, Bangalore
Above Star Bazaar
Koramangala, Bangalore
Near Krishnarajapuram Flyove
Mahadevapura, Bangalore
View All 13 Branches of Croma

Write Review

User Reviews

i was given faulty product and now meenakshi mall croma not ready to replace the product... asking me to pay extra... i am very unhappy with the service... would never recommand croma to anyone
Te phone numbers are incorrect.
Improved than before.Got good discount on my double door fridge.

You might also like