സോനി വര്ല്ഡ്

Electronics and Home Appliance Stores
 08041279542, 08023144131
20/3, കൌഷിക് പ്ലാജാ, 1സ്ട്രീറ്റ് ക്രസ്‌, 80 ഫീട്‌ രോഡ്‌, ബസാവെഷ്വാരാ നഗര്‌ 2ഏന്.ഡീ. സ്ടെജ്‌, ബൈംഗലോര്‌ - 560079, Karnataka
നിയര്‌ പവിത്രാ പെരെഡൈസ് രെസ്ട്രംട്‌
View Map

Services

cash, credit card
Products: ഹോം ഏംറ്റര്ടെന്മെംറ്റ്
Brands: സനി
Consumer Durables: യെസ്
Services: നോ
Sony: അഡിയോ അക്സ്‌രീസ്, ബ്ലൂ-രെ പ്ലെയര്സ്, സീ.ഡീ. / രെഡിയോ / ക്യാസെറ്റ് പ്ലെയര്, കോമ്പ്യാക്ട് ഫ്ല്യാഷ്, ഡീ.വീ.ഡീ./ഏച്.ഡീ.ഡീ. പ്ലെയര്സ്, ഡീ.വീ.ഡീ. ഹോം ഥിയേറ്റര്‌ സിസ്‌ടം, ഹൈ-ഫി സിസ്‌ടം, ഹോം അഡിയോ അക്സ്‌രീസ്, ഹോം ഥിയേറ്റര്‌ കമ്പോനംറ്റ് സിസ്‌ടം, ഹോം ഥിയേറ്റര്‌ സിസ്‌ടം അക്സ്‌രീസ്, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., പോര്ടെബല് പ്ലെ സ്ടെഷൻ, രെഡിയോ, വക്‌മ്യാൻ ഏമ്.പീ.3
Credit Cards Accepted: അമെരികൻ ഏക്സ്പ്രെസ്, മാസ്ടര്‌കാര്ഡ്, വിജാ, വിജാ ഇലെക്ട്രൻ
Products Other: ഡിജിറ്റൽ ക്യാമെരാ, വിഡിയോ രികോര്ഡര്, ഡിജിറ്റൽ ഫോറ്റോ ഫ്രെം

Other Branches of Sony World

Near Devegowda Petrol Bunk
Banashankari 3rd Stage, Bangalore
Near Kalyan Nagar Bus Stop
Banaswadi, Bangalore
Near Cafe Coffee Day
Brigade Road, Bangalore
Opposite Food World Supermarket
Cox Town, Bangalore
Opposite Medinova Diagnostic Centre
Infantry Road, Bangalore
Opposite Sukh Sagar
Jaya Nagar 4th Block, Bangalore
Near Universal Academy
Jaya Nagar 4th Block, Bangalore
Near Hennur Bus Stop
Kalyan Nagar, Bangalore
View All 18 Branches of Sony World

Write Review

You might also like