ലീ

Garment Shops
 08042095482
325, 1സ്ട്രീറ്റ് ക്രസ്‌, 8ടീ.ഏച്. മെൻ, ബസാവെഷ്വാരാ നഗര്‌ 3ആര്.ഡീ. സ്ടെജ്‌, ബൈംഗലോര്‌ - 560079, Karnataka
നിയര്‌ എയര്‌ടെൽ ഷോരൂമ്‌
View Map

Services

cash, credit card
Inner Wear: No
Brands: LEE
Accessories: Leather Belts, Wallets
Gender: Boy's, Girl's, Men's, Women's
Uniforms: No
Woolen Clothes: Yes
Boutique: No
Type: Casual, Outdoor And Adventure Wear, Western
Credit Cards Accepted: American Express, MasterCard, Visa, Visa Electron

Write Review

You might also like