ഗീരീയസ്

Electronics and Home Appliance Stores
 08025724947, 08040928557
207/226, രൂപെനാ അഗ്രഹരാ, ബോമ്മനാ ഹല്ലി, ബൈംഗലോര്‌ - 560068, Karnataka
നിയര്‌ വിഷാല്‌ മെഗാ മാര്ട്‌
View Map

Services

cash, credit card
Butterfly: ഇലെക്ട്രിക് കൂകര്
Accessories: യെസ്
Products: ല്യാപ്‌റ്റപ്
Accessories & Parts: നോ
Products Other: ഡിജിറ്റൽ ക്യാമെരാ
Used Laptops: നോ
Consumer Durables: യെസ്
Sales: യെസ്
AC Types: സ്പ്ലിറ്റ് ഏ.സീ.
Brands: ഏച്.പീ., ഡെൾ, സനി
Kelivanator: രെഫ്രിജരെറ്റര്
Repairs & Services: യെസ്
Segment: കമര്ഷൽ, രെജിഡെന്ഷൽ
Services: നോ
Products: പ്രിന്ടര്, സ്ക്യാനര്
Videocon: കലര് റ്റെലിവിജൻ, മൈക്രോവെവ് അവൻ, രെഫ്രിജരെറ്റര്, വാഷിംഗ് മഷീന്
Panasonic: ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, ഇലെക്ട്രിക് ആയ്‌രൻ, ഫ്ല്യാറ്റ് സ്ക്രീൻ ടീ.വീ., ഫൂഡ് പ്രസെസര്, ഹോം അഡിയോ, ഹോം ഥിയേറ്റര് സിസ്‌ടം, ജൂസര് മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., മൈക്രോവെവ് അവൻ, പ്ലാജ്മാ ടീ.വീ., രെഫ്രിജരെറ്റര്, വെകുയം ക്ലീനര്, വാഷിംഗ് മഷീന്
Sony: അഡിയോ അക്സ്‌രീസ്, ഡീ.വീ.ഡീ./ഏച്.ഡീ.ഡീ. പ്ലെയര്സ്, ഡീ.വീ.ഡീ. ഹോം ഥിയേറ്റര്‌ സിസ്‌ടം, ഹോം അഡിയോ അക്സ്‌രീസ്, ഹോം ഥിയേറ്റര്‌ കമ്പോനംറ്റ് സിസ്‌ടം, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ.
IFB: ചിമ്നീസ്, കമര്ഷൽ ഡിഷ്‌വാഷര്സ്, ഹബ്സ്, മൈക്രോവെവ് അവൻ
Philips: കലര് റ്റെലിവിജൻ, ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, ഹോം ഥിയേറ്റര് സിസ്‌ടം, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ.
Brands: ഫ്ലൈ, ഏല്.ജീ., നോകിയാ, സ്യാമസംഗ്, സനി എരിക്സൻ
Prestige: ഇലെക്ട്രിക് കൂകര്, പ്രെഷര് കൂകര്
Sansui: കന്വെന്ഷനൽ ടീ.വീ., ഫ്ല്യാറ്റ് സ്ക്രീൻ ടീ.വീ., ഹോം ഥിയേറ്റര് സിസ്‌ടം, സ്ലിം ടീ.വീ., അല്ടരസ്ലിം ടീ.വീ.
Akai: മൈക്രോവെവ് അവൻ, പ്ലാജ്മാ ടീ.വീ., രെഫ്രിജരെറ്റര്, സ്പീകര് സിസ്‌ടം, വെകുയം ക്ലീനര്
Credit Cards Accepted: മാസ്ടര്‌കാര്ഡ്, വിജാ, വിജാ ഇലെക്ട്രൻ
Brands: സിൻഫ്ലെം, കെനൻ, കോഡ്യാക്, സനി
Godrej: ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, മൈക്രോവെവ് അവൻ, രെഫ്രിജരെറ്റര്, വാഷിംഗ് മഷീന്
Brands: എയര്‌ടെൽ ഡീ.ടീ.ഏച്., ഡിഷ് ടീ.വീ., സൻ ഡൈരെക്ട്, റ്റാറ്റാ സ്കൈ, വിഡിയോകൻ ഡീ2ഏച്
Products: ഹോം ഏംറ്റര്ടെന്മെംറ്റ്, കിചെൻ അപ്ലായന്സെസ്
Brands: ഏല്കെൻ, ഫിലിപ്സ്, പ്യുര് ഇറ്റ്, സുപ്രീമോക്ഷ്
Haier: ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., മൈക്രോവെവ് അവൻ, രെഫ്രിജരെറ്റര്, വാഷിംഗ് മഷീന്
Toshiba: ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., ഏല്.ഈ.ഡീ. ടീ.വീ.
Whirlpool: മൈക്രോവെവ് അവൻ, രെഫ്രിജരെറ്റര്, വാഷിംഗ് മഷീന്, വാറ്റര് പ്യൂരിഫൈര്
Samsung: ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, ഹോം ഥിയേറ്റര് സിസ്‌ടം, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., ഏല്.ഈ.ഡീ. ടീ.വീ., മൈക്രോവെവ് അവൻ, പ്ലാജ്മാ ടീ.വീ., രെഫ്രിജരെറ്റര്, അല്ട്രാ സ്ലംഫിറ്റ് ടീ.വീ.
Usha Lexus: ഡ്രൈ ആയ്‌രൻ, ഇലെക്ട്രിക് കൂകര്, ജൂസര്, മൈക്രോവെവ് അവൻ
Kenstar: എയര് കൂലര്, ജൂസ് ഏക്സ്ട്ര്യാക്ടോര്, മൈക്രോവെവ് അവൻ, മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, രെഫ്രിജരെറ്റര്, റ്റോസ്ടര്, വാറ്റര് ഡിസ്പെന്സെര്
LG: എയര് പ്യൂരിഫൈര്, ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, ഫ്ല്യാറ്റ് സ്ക്രീൻ ടീ.വീ., ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., മ്യൂജിക് സിസ്‌ടം, പ്ലാജ്മാ ടീ.വീ., സ്ടീം വാഷര് ഡ്രായര്, വെകുയം ക്ലീനര്
Brands: ബ്ലൂ സ്ടാര്‌, കിൻസ്ടെര്, ഓ ജെനരൽ, വോല്ടാസ്
Bajaj: അറ്റോമെറ്റിക് കൂകര്, ചിമ്നീസ്, കഫീ മെകര്, കുക്‌ടപ്, ഫൂഡ് പ്രസെസര്, ഫ്രെഷ് എയര് ഫ്യാന്സ്, രൂം ഹീറ്റര്, റ്റെബല് ഫ്യാൻ, വാൾ ഫ്യാൻ, വാറ്റര് പ്യൂരിഫൈര്, വെറ്റ് ഗ്രൈംഡര്
Brands: അകര് , സംപ്യാക്, ഡെൾ , ഏച്.പീ. , ആഈ.ബീ.ഏമ്. , ലിനോവോ , സനി
Sharp: കലര് റ്റെലിവിജൻ, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., മൈക്രോവെവ് അവൻ, രെഫ്രിജരെറ്റര്
Khaitan: ഇലെക്ട്രിക് ആയ്‌രൻ, ഫ്രെഷ് എയര് ഫ്യാന്സ്, ഹെംഡ് ബ്ലംഡര്, ഹെംഡ് മിക്സര്, ജൂസര്, ജൂസര് മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, പെഡെസ്ടൽ ഫ്യാൻ, സംയേകെര്, റ്റെബല് ഫ്യാൻ
Onida: കലര് റ്റെലിവിജൻ, ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, മൈക്രോവെവ് അവൻ, വാഷിംഗ് മഷീന്
Maharaja Whiteline: ഇലെക്ട്രിക് ആയ്‌രൻ, ഇലെക്ട്രിക് കെട്ല്, ഹെംഡ് ബ്ലംഡര്, ജൂസ് ഏക്സ്ട്ര്യാക്ടോര്, ജൂസര് മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, അവൻ റ്റോസ്ടര് ഗ്രീല്ലെര്, റ്റോസ്ടര്, വെറ്റ് ഗ്രൈംഡര്
Editor's Note
Want to move to a new home or upgrade your old home? Then head to Girias. For the budget conscious, this electronic and home appliances store is a perfect place to shop. You can get almost anything under the sun, be it microwaves, fridges, flat-screen televisions, music systems, washing machines or gaming consoles. The store offers several brands catering to the budget needs of all. The customer service is quick and efficient. The store also comes up with special offers during festive seasons.

Write Review

User Reviews

I bought TV,DVD,frige and washing machine in Girias, it is really good...!!!, compared with other electronic show rooms.. The rates and the offer and all really reasonable... keep it up.. All the Best :):):)

You might also like