സോനി വര്ല്ഡ്

Electronics and Home Appliance Stores
 08025580398, 08025583044
113, രെഡിയോ ഹൌസ്‌, ഗ്രൌംഡ്‌ ഫ്ലോര്‌, ബ്രിഗെഡ് രോഡ്‌, ബൈംഗലോര്‌ - 560001, Karnataka
നിയര്‌ ക്യാഫെ കഫീ ദെ
View Map

Services

Products: ഹോം ഏംറ്റര്ടെന്മെംറ്റ്
Brands: സനി
Accessories: യെസ്
Products: ല്യാപ്‌റ്റപ്
Accessories & Parts: യെസ്
Brands: സനി
Used Laptops: നോ
Consumer Durables: യെസ്
Services: യെസ്
Brands: സനി എരിക്സൻ
Sony: സീ.ഡീ. / രെഡിയോ / ക്യാസെറ്റ് പ്ലെയര്, ഡീ.വീ.ഡീ./ഏച്.ഡീ.ഡീ. പ്ലെയര്സ്, ഡീ.വീ.ഡീ. ഹോം ഥിയേറ്റര്‌ സിസ്‌ടം, ഹൈ-ഫി സിസ്‌ടം, ഹോം അഡിയോ അക്സ്‌രീസ്, ഹോം ഥിയേറ്റര്‌ കമ്പോനംറ്റ് സിസ്‌ടം, ഹോം ഥിയേറ്റര്‌ സിസ്‌ടം അക്സ്‌രീസ്, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., രെഡിയോ, വക്‌മ്യാൻ ഏമ്.പീ.3
Products Other: ഡിജിറ്റൽ ക്യാമെരാ, ഹ്യാംഡീക്യാം

Other Branches of Sony World

Near Devegowda Petrol Bunk
Banashankari 3rd Stage, Bangalore
Near Kalyan Nagar Bus Stop
Banaswadi, Bangalore
Near Pavithra Paradise Restaurant
Basaveshwara Nagar 2nd Stage, Bangalore
Opposite Food World Supermarket
Cox Town, Bangalore
Opposite Medinova Diagnostic Centre
Infantry Road, Bangalore
Opposite Sukh Sagar
Jaya Nagar 4th Block, Bangalore
Near Universal Academy
Jaya Nagar 4th Block, Bangalore
Near Hennur Bus Stop
Kalyan Nagar, Bangalore
View All 18 Branches of Sony World

Write Review

User Reviews

plz plz plz do not visit this show room as customer care is 0 and besides this if there is some defect in the product, the managerial personal lie to the facts also. all that they care is sell, no matter if they have to lie about product without considering the fact that those feature of product might affect consumer's decision. The owner goes to the extent of threatening also (may be indirectly) if something doesnt work out according to him. i am the victim of the same so i request you otherwise afterall ur call. u can visit all other show room of Sony without hesitation.

You might also like