സ്യാമസംഗ് പ്ലാജാ

Electronics and Home Appliance Stores
 08041311901, 08026683404
8, 100 ഫീട്‌ രോഡ്‌, ബീ.ടീ.ഏമ്. 2ഏന്.ഡീ. സ്ടെജ്‌, ബൈംഗലോര്‌ - 560076, Karnataka
നിയര്‌ കര്പോരെഷന്‌ ബ്യാംക്‌
View Map

Services

cash, credit card
Products: ഹോം ഏംറ്റര്ടെന്മെംറ്റ്
Accessories: യെസ്
Accessories & Parts: യെസ്
Consumer Durables: യെസ്
Services: നോ
Brands: സ്യാമസംഗ്
Samsung: ബ്ലൂ-രെ പ്ലെയര്സ്, ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, ഹോം ഥിയേറ്റര് സിസ്‌ടം, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., ഏല്.ഈ.ഡീ. ടീ.വീ., മൈക്രോവെവ് അവൻ, മല്ടി-മിഡിയാ പ്ലെയര്സ്, പ്ലാജ്മാ ടീ.വീ., രെഫ്രിജരെറ്റര്, സ്മാര്ട് അവൻ, അല്ട്രാ സ്ലംഫിറ്റ് ടീ.വീ., വാഷിംഗ് മഷീന്
Credit Cards Accepted: മാസ്ടര്‌കാര്ഡ്, വിജാ, വിജാ ഇലെക്ട്രൻ

Other Branches of Samsung Plaza

Opposite Big Bazaar
Banashankari 3rd Stage, Bangalore
Near Indian Oil Petrol Pump
Domlur, Bangalore
Near Brindavan Hotel
HBR Layout, Bangalore
Below Golds Gym
HRBR 1st Block, Bangalore
Opposite Croma
Indira Nagar, Bangalore
Near Vijaya Junior College
Jaya Nagar 4th Block, Bangalore
Near Sukh Sagar Restaurant
Koramangala, Bangalore
Near Sukh Sagar Hotel
Koramangala 5th Block, Bangalore

Write Review

User Reviews

Had very very bad experience with the sales person in Rajtronics, BTM layout.
AVOID RAJTRONICS; BEWARE OF SALES PERSONS IN RAJTRONICS
There are many other forums which talk about the bad reputation of Rajtronics

You might also like