അഷോക് സമന്സ്

Electronics and Home Appliance Stores
 08022255569, 08022266659
 09880197147, 09680197147
95, ഹസ്പിറ്റല്‌ രോഡ്‌, ബീ.വീ.കേ. ആയിയെംഗര് രോഡ്‌, ബൈംഗലോര്‌ - 560053, Karnataka
നിയര്‌ മെനകാ ഥിയേറ്റര്‌
View Map

Services

cash, credit card
Brands: കെന്ട് ആര്.ഓ.
Repairs & Services: യെസ്
Segment: കമര്ഷൽ, രെസിഡെംഷൽ
Accessories & Parts: യെസ്
Consumer Durables: യെസ്
Sales: യെസ്
Services: യെസ്
BPL: കന്വെന്ഷനൽ ടീ.വീ., കൂകിംഗ് ഹബ്സ്, ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, ഫ്ല്യാറ്റ് സ്ക്രീൻ ടീ.വീ., ഗൈസ്‌ റ്റെബല്സ്, ഹോമ്‌ ഥിയേറ്റര് സിസ്‌ടം, സ്ലിം ടീ.വീ.
Brands: എയര്‌ടെൽ ഡീ.ടീ.ഏച്., വിഡിയോകൻ ഡീ2ഏച്
Products: ഹോമ്‌ ഏംറ്റര്ടെന്മെംറ്റ്, കിചെൻ എപൽഇംക്
Butterfly: ഷന്‌സ്ടെര്, കുക്‌വെയര് സെറ്റ്, ഇലെക്ട്രിക് കൂകര്, ഏംജിമില്സ് എംഡ് ഡിനര് സെറ്റ്, ഗൈസ്‌ സ്ടോവ്, കിചെൻ സിംക്, മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, പ്രെഷര് കൂകര്, സ്ടെന്‌ലെസ് സ്ടീൽ വെകുയം ഫ്ലാസ്ക്, സ്ടെന്‌ലെസ് സ്ടീൽ വെകുയം ലംച് ബക്സ്, റ്റെബല് റ്റപ് ഗ്രൈംഡര്
Toshiba: ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., ഏല്.ഈ.ഡീ. ടീ.വീ.
Panasonic: അറ്റോമെറ്റിക് കൂകര്, ബ്ലൂ-രെ പ്ലെയര്സ്, കൈമകോര്ഡര്, സീ.ഡീ. രെഡിയോ ക്യാസെറ്റ് രികോര്ഡര്, ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, ഫ്ല്യാറ്റ് സ്ക്രീൻ ടീ.വീ., ഹോമ്‌ അഡിയോ, ഹോമ്‌ ഥിയേറ്റര് സിസ്‌ടം, ജൂസര് മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., മൈക്രോവെവ് അവൻ, മിനി ഹൈ-ഫി സിസ്‌ടം, മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, ഏമ്.പീ.3 സീ.ഡീ. രിസീവര്സ്, പ്ലാജ്മാ ടീ.വീ., പാര്ടബില് അഡിയോ, രെഡിയോ ക്യാസെറ്റ് പ്ലെയര്, രെഫ്രിജരെറ്റര്, സ്ലിം ടീ.വീ., സ്ട്യാംഡ്ബൈ ലൈറ്റ്, ഠെര്മോപോത്, വെകുയം ക്ലീനര്, വാഷിംഗ് മഷീന്
Samsung: ബ്ലൂ-രെ പ്ലെയര്സ്, ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, ഹോമ്‌ ഥിയേറ്റര് സിസ്‌ടം, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., ഏല്.ഈ.ഡീ. ടീ.വീ., മൈക്രോവെവ് അവൻ, മല്ടി-മിഡിയാ പ്ലെയര്സ്, പ്ലാജ്മാ ടീ.വീ., രെഫ്രിജരെറ്റര്, സ്മാര്ട് അവൻ, അല്ട്രാ സ്ലംഫിറ്റ് ടീ.വീ., വാഷിംഗ് മഷീന്
Brands: ഹിതാചി, കിൻസ്ടെര്, ഏല്.ജീ., പെനാസോനിക്, സൈമസംഗ്, വിഡിയോകൻ, വോല്ടാസ്, വര്‌പൂൽ
AC Types: സെംറ്റരൽ ഏ.സീ., സ്പ്ലിറ്റ് ഏ.സീ., വിംഡോ ഏ.സീ.
Bajaj: അറ്റോമെറ്റിക് കൂകര്, സീലിംഗ് ഫ്യാൻ, ചിമ്നീസ്, കുക്‌ടപ്, ഡിജ്നി ഫ്യാൻ, ഇലെക്ട്രിക് കെട്ല്, ഇലെക്ട്രിക് റ്റി മെകര്, ഫൂഡ് പ്രസെസര്, ഫ്രെഷ് എയര് ഫ്യാന്സ്, ഹെംഡ് ബ്ലെംഡര്സ് എംഡ് ഹെംഡ് മിക്സര്സ്, ഇംഡക്ഷൻ കൂകര്, ആയ്‌രന്സ് ഡ്രൈ എംഡ് സ്ടീം, ജേ.ഏമ്.ജീ.ഏസ്. എംഡ് ജൂസര്സ്, മഗ്നീഫീക് സീലിംഗ് ഫ്യാന്സ്, മൈക്രോവെവ് അവൻ, മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, പെഡെസ്ടൽ ഫ്യാൻ, പ്രെഷര് കൂകര്, രൂം കൂലര്സ്, രൂം ഹീറ്റര്, റ്റെബല് ഫ്യാൻ, റ്റോസ്ടര്സ് പപ് അപ്‌ എംഡ് സെംഡ്‌വിച്, വാൾ ഫ്യാൻ, വാറ്റര് ഹീറ്റര്, വാറ്റര് പ്യൂരിഫായര്, വെറ്റ് ഗ്രൈംഡര്
Prestige: ചിമ്നി, കഫീ മെകര്, ഡ്രൈ ആയ്‌രൻ, ഇലെക്ട്രിക് കൂകര്, ഇലെക്ട്രിക് കെട്ല്, ഗൈസ്‌ സ്ടോവ്, ഹെംഡ് ബ്ലംഡര്, ഇംഡക്ഷൻ കുക് റ്റപ്സ്, ജൂസര്, കിചെൻ റ്റൂല്സ്, മൈക്രോവെവ് അവൻ, മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, നൻ സ്ടിക് കുക്‌വെയര്, പപ് അപ്‌ റ്റോസ്ടര്, സെംഡ്‌വിച് റ്റോസ്ടര്
KAFF: ബില്ട് ഇൻ ഹബ്സ്, ബില്ട് ഇൻ അവൻ, ചിമ്നി, കൂകിംഗ് രെംജ്, കുക്‌ടപ്, ഡിഷ്‌വാഷര്, കിചെൻ പലൌറ്റ് സിസ്‌ടം
Credit Cards Accepted: മാസ്ടര്‌കാര്ഡ്, വിജാ, വിജാ ഇലെക്ട്രൻ
Onida: കലര് റ്റെലിവിജൻ, ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, മൈക്രോവെവ് അവൻ
Maharaja Whiteline: ഇലെക്ട്രിക് ആയ്‌രൻ, ഇലെക്ട്രിക് കെട്ല്, ഇമര്ജെന്സി ലൈറ്റ്, ഫൂഡ് പ്രസെസര്, ഹല്‌ഗെൻ ഹീറ്റര്, ഹെംഡ് ബ്ലംഡര്, ഹീറ്റ് കോംവെര്ടെര്, ജൂസ് ഏക്സ്ട്ര്യാക്ടോര്, ജൂസര് മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, രൈസ് കൂകര്, റ്റോസ്ടര്, വെറ്റ് ഗ്രൈംഡര്

Write Review