രോക്ഷെൽ ഇൺ Owner Verified Listing

Service Apartments
 08065650001, 08041252789
 09900229838, 09008307011
ഏ1, നോര്ഥ്‌ രോഡ്‌, പോല്യാരിസ്, 29, കൂക് റ്റൌൻ, ബൈംഗലോര്‌ - 560001, Karnataka
നിയര്‌ ഫൂഡ് മെജിക് രെസ്ട്രംട്‌
View Map

Services

Type: ലഗ്ജരി
Tariff Range: ബിട്വീൻ രുപീസ് 2001 എംഡ് രുപീസ് 3000

Other Branches of Roxel Inn

Near Leela Palace
Airport Road, Bangalore
Near ITC Factory
Cox Town, Bangalore
Beside Namdhari's Fresh
Frazer Town, Bangalore
Opposite TGIF
HAL Airport Road, Bangalore
Near Le Meridien Hotel
Sankey Road, Bangalore
Near Ecospace
Sarjapur Ring Road, Bangalore
Near Vivek Nagar Bus Stop
Vivek Nagar, Bangalore

Write Review

*Content on this page has been submitted by the listing owner. AskLaila will not be liable for any claims made, or for the authenticity of the information displayed.