സോനി സെംറ്റര്

Electronics and Home Appliance Stores
 08041251129, 08025800999, 08025800999
 09886066745
132, വ്ഹീലെര്സ് രോഡ്‌, കോക്സ് റ്റൌൻ, ബൈംഗലോര്‌ - 560005, Karnataka
നിയര്‌ മംദോവി കാര്‌ ഷോരൂമ്‌
View Map

Services

cash, credit card
Products: ഹോം ഏംറ്റര്ടെന്മെംറ്റ്
Brands: സനി
Products: ഡസ്ക്‌റ്റപ്
Accessories & Parts: യെസ്
Brands: സനി
Products Other: ഡിജിറ്റൽ ക്യാമെരാ
Used Laptops: നോ
Consumer Durables: യെസ്
Services: നോ
Sony: അഡിയോ അക്സ്‌രീസ്, ഡീ.വീ.ഡീ./ഏച്.ഡീ.ഡീ. പ്ലെയര്സ്, ഡീ.വീ.ഡീ. ഹോം ഥിയേറ്റര്‌ സിസ്‌ടം, ഹൈ-ഫി സിസ്‌ടം, ഹോം അഡിയോ അക്സ്‌രീസ്, ഹോം ഥിയേറ്റര്‌ കമ്പോനംറ്റ് സിസ്‌ടം, ഹോം ഥിയേറ്റര്‌ സിസ്‌ടം അക്സ്‌രീസ്, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., പോര്ടെബല് പ്ലെ സ്ടെഷൻ, വക്‌മ്യാൻ ഏമ്.പീ.3
Credit Cards Accepted: മാസ്ടര്‌കാര്ഡ്, വിജാ, വിജാ ഇലെക്ട്രൻ

Write Review

You might also like