മനോജ് ഇലെക്ട്രനിക്സ് Owner Verified Listing

Electronics and Home Appliance Stores
 08041263342
 09845444457
65, 1സ്ട്രീറ്റ് ക്രസ്‌, ഡോമ്ലുര്, ബൈംഗലോര്‌ - 560071, Karnataka
അപോജിട്‌ സ്യാമ്സംഗ് സര്വിസ്‌ സെന്ടര്‌
View Map

Services

cash, credit card
Kelivanator: രെഫ്രിജരെറ്റര്
Accessories: നോ
Segment: കമര്ഷൽ, രെസിഡെംഷൽ
Brands: പിജൻ
Accessories & Parts: നോ
Sunflame: ബില്ട് ഇൻ ഹബ്സ്
Consumer Durables: യെസ്
Services: നോ
Videocon: കലര് റ്റെലിവിജൻ, മൈക്രോവെവ് അവൻ, രെഫ്രിജരെറ്റര്, വാഷിംഗ് മഷീന്
Products: ഹോമ്‌ ഏംറ്റര്ടെന്മെംറ്റ്, കിചെൻ എപ്ലിയംക്
Butterfly: ഇലെക്ട്രിക് കൂകര്, ഗൈസ്‌ സ്ടോവ്, കിചെൻ സിംക്, മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, പ്രെഷര് കൂകര്, റ്റെബല് റ്റപ് ഗ്രൈംഡര്
Panasonic: ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, ഫ്ല്യാറ്റ് സ്ക്രീൻ ടീ.വീ., ഫൂഡ് പ്രസെസര്, ഹോമ്‌ ഥിയേറ്റര് സിസ്‌ടം, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., മൈക്രോവെവ് അവൻ, മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, പ്ലാജ്മാ ടീ.വീ., രെഫ്രിജരെറ്റര്, സ്ലിം ടീ.വീ., വാഷിംഗ് മഷീന്
Whirlpool: മൈക്രോവെവ് അവൻ, രെഫ്രിജരെറ്റര്, വാഷിംഗ് മഷീന്, വാറ്റര് പ്യൂരിഫായര്
Samsung: ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, ഹോമ്‌ ഥിയേറ്റര് സിസ്‌ടം, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., ഏല്.ഈ.ഡീ. ടീ.വീ., പ്ലാജ്മാ ടീ.വീ., രെഫ്രിജരെറ്റര്, സ്മാര്ട് അവൻ, അല്ട്രാ സ്ലംഫിറ്റ് ടീ.വീ.
Products Other: മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, ഗൈസ്‌ സ്ടോവ്
Philips: കലര് റ്റെലിവിജൻ, ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, ഹോമ്‌ ഥിയേറ്റര് സിസ്‌ടം, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ.
Kenstar: എയര് കൂലര്, മൈക്രോവെവ് അവൻ, മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, രെഫ്രിജരെറ്റര്, റ്റോസ്ടര്
Brands: ഏല്.ജീ., സൈമസംഗ്, വോല്ടാസ്, വര്‌പൂൽ
Brands: എപല്-ആഈഫോന്, ബ്ലക്‌ബെരി, ഫ്ലൈ, കാര്ബൺ, മൈക്സ്, മോറ്റോരോലാ, നോകിയാ, ഓനിഡാ, സൈമസംഗ്, സനി എരിക്സൻ, വിഡിയോകൻ
AC Types: സെംറ്റരൽ ഏ.സീ., സ്പ്ലിറ്റ് ഏ.സീ., വിംഡോ ഏ.സീ.
Bajaj: സീലിംഗ് ഫ്യാൻ, ചിമ്നീസ്, മൈക്രോവെവ് അവൻ, മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, പ്രെഷര് കൂകര്, രൂം ഹീറ്റര്, വാറ്റര് ഹീറ്റര്, വാറ്റര് പ്യൂരിഫായര്, വെറ്റ് ഗ്രൈംഡര്
Prestige: കഫീ മെകര്, ഗൈസ്‌ സ്ടോവ്, ഹെംഡ് ബ്ലംഡര്, ഇംഡക്ഷൻ കുക് റ്റപ്സ്, മൈക്രോവെവ് അവൻ, മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, നൻ സ്ടിക് കുക്‌വെയര്, പ്രെഷര് കൂകര്
JBL: 2.1 സീസ്ടമ്സ്, എക്ടിവ് സബ്‌വൂഫര്സ്, സെംറ്റര് സ്പീകര്സ്, ഡീ.വീ.ഡീ./സീ.ഡീ./മിഡിയാ പ്ലെയര്സ്, ഫ്ലോര് സ്ട്യാംഡിംഗ് സ്പീകര്സ്, ഇന്സ്ടലെഷൻ സ്പീകര്സ്, ആഈപോഡ് എംഡ് ആഈഫോന് ഡക്സ്, ലൈഫസ്ടൈല് സീസ്ടമ്സ്, പാര്ടബില് സ്പീകര്സ്, സ്പീകര്സ്, സബ്-സ്യാറ്റ് സീസ്ടമ്സ്, സബ് വൂഫര്
Akai: ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., പ്ലാജ്മാ ടീ.വീ.
Preethi: കഫീ മെകര്, ഡ്രൈ ആയ്‌രൻ, ഇലെക്ട്രിക് കൂകര്, ഗൈസ്‌ സ്ടോവ്, മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, വെറ്റ് ഗ്രൈംഡര്
Credit Cards Accepted: മാസ്ടര്‌കാര്ഡ്, വിജാ, വിജാ ഇലെക്ട്രൻ
Onida: കലര് റ്റെലിവിജൻ, ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, മൈക്രോവെവ് അവൻ, വാഷിംഗ് മഷീന്
Godrej: ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, മൈക്രോവെവ് അവൻ, രെഫ്രിജരെറ്റര്, വാഷിംഗ് മഷീന്
Maharaja Whiteline: ഫൂഡ് പ്രസെസര്, ഹെംഡ് ബ്ലംഡര്, ഹീറ്റ് കോംവെര്ടെര്, ജൂസ് ഏക്സ്ട്ര്യാക്ടോര്, മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, രൈസ് കൂകര്, റ്റോസ്ടര്, വെറ്റ് ഗ്രൈംഡര്

Write Review

You might also like

*Content on this page has been submitted by the listing owner. AskLaila will not be liable for any claims made, or for the authenticity of the information displayed.