ബസ്കോ ല്യാമ്പ്സ്

Hardware and Electrical Stores
 08041250210, 08041253135
 09482222601
152/1, വ്ഹീലര് രോഡ്‌, ഫ്രെജര് റ്റൌൻ, ബൈംഗലോര്‌ - 560005, Karnataka
ബിലോ ആഈ.ഏന്.ജീ. വ്യ്സാ ബ്യാംക്‌
View Map

Services

Electrical: യെസ്
Type: അദര്
Hardware: നോ
Repairs & Services: നോ
Credit Cards Accepted: മാസ്ടര്‌കാര്ഡ്, വിജാ, വിജാ ഇലെക്ട്രൻ
Products: ഫ്യാൻ, ട്യൂബ്സ്, സീ.ഏഫ്.ഏല്., ബല്ബ്സ്
cash, credit card

Write Review