ച്രീസ്യാലിസ് ഹബ് Owner Verified Listing

Play Schools & Day Care
 08041170750
 09845839864
21/5, 2ഏന്.ഡീ. ക്രസ്‌, സ്പെന്സര് രോഡ്‌, ഫ്രെജര് റ്റൌൻ, ബൈംഗലോര്‌ - 560005, Karnataka
ബിഹൈംഡ്‌ ഷിരാജി അപാര്ട്മെംട്‌
View Map

Services

Day Care Centre: യെസ്
Play School: യെസ്

Write Review

User Reviews

My two year old has been going to Chrysalis Hub for the daycare facility and it has been a wonderful experience so far. The teachers and caretakers have been doing a great job and are very affectionate.

One incident I should mention, is when my son woke up late after his siesta on a hot afternoon and apparently the lunch I had packed did not smell too good. Mrs. Lydia who runs the place called me up to find out if it was okay to feed him some curd rice. They specially prepared food for him and fed him. Really appreciate the effort that they put into this.

*Content on this page has been submitted by the listing owner. AskLaila will not be liable for any claims made, or for the authenticity of the information displayed.