മോരെ

Supermarket
 08064543248, 08040537445
92/1, മോസ്ക് രോഡ്, ഫ്രെജര് റ്റൌൻ, ബൈംഗലോര്‌ - 560005, Karnataka
നിയര് രിലായെംസ് വെബ് വര്ല്ഡ്
View Map

Services

cash, food coupon, credit card
Home Delivery: യെസ്
Food Coupons Accepted: സോദെക്ഷ്ഹോ, റ്റികെറ്റ് രെസ്ട്രംറ്റ്
Credit Cards Accepted: മാസ്ടര്‌കാര്ഡ്, വിജാ, വിജാ ഇലെക്ട്രൻ
Editor's Note
More: If you are planning to surprise your friends this weekend with some exotic delicacies, Fab Mall is the place where you should head to. Stocked with every ingredient you need to cook that delightful fare--local, domestic and imported, Fab Mall has them all. From fresh fruits and vegetables to packaged meat products, dairy and frozen foods this store is all set to pleasantly surprise you. If you don't feel like going to the store, log on to their site, order and have your groceries home-delivered. If even that is too much effort, just SMS them!

Other Branches of More

In Anugraha Manner
B. Narayanapura, Bangalore
Near Brindavan Complex
BTM 1st Stage, Bangalore
Near Konar Gas Agency
BTM 2nd Stage, Bangalore
Near Sri Nandi Medical
Balaji Nagar, Bangalore
Opposite Karnataka Bank
Banashankari 2nd Stage, Bangalore
Near HSBC Bank
Bannerghatta Road, Bangalore
Near Meenakshi Temple
Bannerghatta Road, Bangalore
In Mantri Paradise
Bannerghatta Road, Bangalore
View All 73 Branches of More

Write Review

You might also like