രോക്ഷെൽ ഇൺ

Service Apartments
 08041252789, 08065650001
 09900229838, 09008307011
ഏമ്.ഏമ്. രോഡ്‌, ഫ്രെജര് റ്റൌൻ, ബൈംഗലോര്‌ - 560005, Karnataka
ബിസൈഡ്‌ നാമധരിസ് ഫ്രെഷ്‌

Services

Type: ബജറ്റ്
Tariff Range: ബിട്വീൻ രുപീസ് 2001 എംഡ് രുപീസ് 3000
Credit Cards Accepted: മാസ്ടര്‌കാര്ഡ്, വിജാ, വിജാ ഇലെക്ട്രൻ
cash, credit card

Other Branches of Roxel Inn

Near Leela Palace
Airport Road, Bangalore
Near Food Magic Restaurant
Cooke Town, Bangalore
Near ITC Factory
Cox Town, Bangalore
Opposite TGIF
HAL Airport Road, Bangalore
Near Le Meridien Hotel
Sankey Road, Bangalore
Near Ecospace
Sarjapur Ring Road, Bangalore
Near Vivek Nagar Bus Stop
Vivek Nagar, Bangalore

Write Review