വെജെയ് കംട്ര്യാക്ടര്സ്  Owner Verified Listing

Bathroom Fittings and Sanitary Dealers
 08040911758,
47, മൂര് രോഡ്‌, ഫ്രെജര് റ്റൌൻ, ബൈംഗലോര്‌ - 560005, Karnataka
അപോജിട്‌ അന്നാ സവമി സ്കൂല്‌

Services

Credit Cards Accepted: നോ
Types: പെംറ്റിംഗ് കംട്ര്യാക്ടര്
cash, credit card
Parryware: ബാഥ് ട്യൂബ്, കിസ്ടെര്ൻ, ക്ലജിറ്റ് സീറ്റ് കവര്, കിചെൻ സിംക്, ല്യാബ് സിംക്, പ്രെഷര് പംപ്, ഷാവര് ഇംക്ലോജര്, ഷാവര് പ്യാനൽ, സോപ് ട്രെ, റ്റപ്സ്, റ്റയ്‌ലെറ്റ് പെപര് ഹോല്ഡര്, യൂരിനല്സ്, വ്യാനറ്റി ക്യാബിന്സ്, വാഷ് ബെസിൻ, വാറ്റര് ക്ലജിറ്റ്
Services: കമര്ഷൽ കംട്ര്യാക്ടര്, രെജിഡെന്ഷൽ കംട്ര്യാക്ടര്
Bagno Design: ബാഥ് ട്യൂബ്, ഫ്ലോര് റ്റൈല്സ്, ഫ്ലഷ് വാല്വ്സ്, കിചെൻ സിംക്, ഷാവര് ഇംക്ലോജര്, ഷാവര് പ്യാനൽ, സ്ടീം രൂം, റ്റയ്‌ലെട്സ്, വ്യാനറ്റീസ്, വീത്രീഫീയേദ് റ്റൈല്സ്, വാഷ് ബെസിൻ
Cera: ബാഥ് ട്യൂബ്, കിസ്ടെര്ൻ, ക്ലജിറ്റ് സീറ്റ് കവര്, ഫ്ലോര് റ്റൈല്സ്, ഹൈലൈറ്റര്, കിചെൻ സിംക്, ഷാവര് ഇംക്ലോജര്, ഷാവര് പ്യാനൽ, റ്റപ്സ്, യൂരിനല്സ്, വീത്രീഫീയേദ് റ്റൈല്സ്, വാഷ് ബെസിൻ, വാറ്റര് ക്ലജിറ്റ്
Hindware: ബാഥ് ട്യൂബ്, ബീദെത്സ്, കിസ്ടെര്ൻ, ക്ലജിറ്റ് സീറ്റ് കവര്, ഫകെട്സ്, ഫ്ലഷ് വാല്വ്സ്, ഷാവര് ഇംക്ലോജര്, ഷാവര് പ്യാനൽ, സിംക്സ്, സ്ടീം രൂം, യൂരിനല്സ്, വാഷ് ബെസിൻ, വാറ്റര് ക്ലജിറ്റ്
Services: പ്ലമ്ബിംഗ് എംഡ് സ്യാനിറ്റരി കംട്ര്യാക്ടര്സ്

Business Description

We work for your sweet dream to come true. Building Contractacts Residential Painting Best quality of Paints Plumbing, Tile Fixing, Tiles Fixing, Tiles Polishing, Wood Polish

Review

User Reviews

Prasad 9535519992 - nirmal contructions
Designs 2 Win is a best designing company where they give good web services for low of cost with best quality.

Bathroom Fittings and Sanitary Dealers nearby വെജെയ് കംട്ര്യാക്ടര്സ്

*Content on this page has been submitted by the listing owner. AskLaila will not be liable for any claims made, or for the authenticity of the information displayed.