ഡബ്ലിൻ പബ്

Bar & Pub
 08022269898, 08041401482
വിംജര് മനോര് ഹോറ്റല്‌, 25, ഗ്രൌംഡ്‌ ഫ്ലോര്‌, വിംജര് സ്ക്വെര്‌, ഗോല്ഫ് കോര്സ് രോഡ്‌, ബൈംഗലോര്‌ - 560020, Karnataka
ഇൻ വിംജര് മനോര് ഹോറ്റല്‌
View Map

Services

Stags Allowed: യെസ്
Parking: ഫ്രീ
Amenities: ഡീ.ജേ.
Entry: ഫ്രീ
Credit Cards Accepted: മാസ്ടര്‌കാര്ഡ്, വിജാ, വിജാ ഇലെക്ട്രൻ
cash, credit card
Editor's Note
Dublin Pub: This thematic pub features one of the biggest bar counters in the city with a total of 29 bar stools designed in typical Irish style and finish. The geographical spread of the wine list ranges from Chile to Australia. The menu also offers a large selection of Jack Daniel's special signature cocktails and Irish Guinness Beer. Top off the evening with one of the various liqueurs available. To go with your drinks there is some delicious pub food such as mozzarella melters, spicy chicken wings and beer battered shrimps.

Write Review

Related Keywords