കുംദൻ ഇലെക്ട്രനിക്സ്

Electronics and Home Appliance Stores
 08025441198
669-പീ, 80 ഫീട്‌ രോഡ്‌, 1സ്ട്രീറ്റ് സ്ടെജ്‌, 2ഏന്.ഡീ. ബ്ലക്‌, ഏച്.ബീ.ആര്. ലെയാഉട്‌, ബൈംഗലോര്‌ - 560045, Karnataka
നിയര്‌ കൃഷ്ണാ സാഗര്‌ ഹോറ്റല്‌
View Map

Services

Segment: കമര്ഷൽ, രെജിഡെന്ഷൽ
Accessories & Parts: യെസ്
Brands: വിഡിയോകൻ
Consumer Durables: യെസ്
AC Types: സ്പ്ലിറ്റ് ഏ.സീ., വിംഡോ ഏ.സീ.
Services: യെസ്
Videocon: കലര് റ്റെലിവിജൻ, മൈക്രോവെവ് അവൻ, രെഫ്രിജരെറ്റര്, വാഷിംഗ് മഷീന്
Brands: എയര്‌ടെൽ ഡീ.ടീ.ഏച്., ബിഗ് ടീ.വീ. ഡീ.ടീ.ഏച്., ഡിഷ് ടീ.വീ., പ്രെസര് ഭരതി, റ്റാറ്റാ സ്കൈ, വിഡിയോകൻ ഡീ2ഏച്
Products: ഹോം ഏംറ്റര്ടെന്മെംറ്റ്, കിചെൻ അപ്ലായന്സെസ്
Sony: സീ.ഡീ. / രെഡിയോ / ക്യാസെറ്റ് പ്ലെയര്, ഡീ.വീ.ഡീ./ഏച്.ഡീ.ഡീ. പ്ലെയര്സ്, ഡീ.വീ.ഡീ. ഹോം ഥിയേറ്റര്‌ സിസ്‌ടം, ഹോം ഥിയേറ്റര്‌ കമ്പോനംറ്റ് സിസ്‌ടം, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., വക്‌മ്യാൻ ഏമ്.പീ.3
Sansui: ഫ്ല്യാറ്റ് സ്ക്രീൻ ടീ.വീ., ഹോം ഥിയേറ്റര് സിസ്‌ടം, സ്ലിം ടീ.വീ., അല്ടരസ്ലിം ടീ.വീ.
Sharp: കലര് റ്റെലിവിജൻ, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., മൈക്രോവെവ് അവൻ, പ്ലാജ്മാ ക്ലസ്ടര് ആയൻ ജെനെരെറ്റര്, രെഫ്രിജരെറ്റര്
Whirlpool: മൈക്രോവെവ് അവൻ, രെഫ്രിജരെറ്റര്, വാഷിംഗ് മഷീന്, വാറ്റര് പ്യൂരിഫൈര്
Samsung: ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, ഹോം ഥിയേറ്റര് സിസ്‌ടം, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., ഏല്.ഈ.ഡീ. ടീ.വീ., മൈക്രോവെവ് അവൻ, പ്ലാജ്മാ ടീ.വീ., രെഫ്രിജരെറ്റര്, സ്മാര്ട് അവൻ, അല്ട്രാ സ്ലംഫിറ്റ് ടീ.വീ., വാഷിംഗ് മഷീന്
LG: ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, ഫ്ല്യാറ്റ് സ്ക്രീൻ ടീ.വീ., ഫ്രംറ്റ് ലോഡ് വാഷിംഗ് മഷീന്, ഫ്രസ്ട് ഫ്രീ രെഫ്രിജരെറ്റര്, ഗ്രിൾ മൈക്രോവെവ്, ഹോം ഥിയേറ്റര് സിസ്‌ടം, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., മ്യൂജിക് സിസ്‌ടം, പ്ലാജ്മാ ടീ.വീ., രെഫ്രിജരെറ്റര് കംപ്രെസര്, സെമി അറ്റോമെറ്റിക് വാഷിംഗ് മഷീന്, സീഡ് ബായേ സീഡ് രെഫ്രിജരെറ്റര്, സോലോ മൈക്രോവെവ്, സ്ടീം വാഷര് ഡ്രായര്, റ്റപ് ലോഡ് വാഷിംഗ് മഷീന്, അല്ടരസ്ലിം ടീ.വീ., വെകുയം ക്ലീനര്, വാഷര് ഡ്രായര്
Godrej: ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, മൈക്രോവെവ് അവൻ, രെഫ്രിജരെറ്റര്, വാഷിംഗ് മഷീന്

Other Branches of Kundan Electronics

Near Rama Temple
BVK Iyengar Road, Bangalore
Opposite Axis Bank
Bommana Halli, Bangalore
Near Rama Temple
Chickpet, Bangalore
Near Meghdooth TVS Motors
Cox Town, Bangalore
Near HP Petrol Pump
R.T Nagar, Bangalore
Opposite Prasanna Theatre
Rajaji Nagar 6th Block, Bangalore
Near Syndicate Bank
Sunkadakatte, Bangalore
Near Yelahanka Police Station
Yelahanka, Bangalore

Write Review

You might also like