എക്സിസ് ഡെംറ്റൽ

Dentists and Dental Clinics
 08025727914, 08064515151
30-ഏ, 14ടീ.ഏച്. ക്രസ്‌, 9ടീ.ഏച്. മെൻ രോഡ്‌, ഏച്.ഏസ്.ആര്. ലെയാഉട്‌, ബൈംഗലോര്‌ - 560102, Karnataka
നിയര്‌ സ്ടെട്‌ ബ്യാംക്‌ അഫ് ഇംഡിയാ

Services

Clinic: എക്സിസ് ഡെംറ്റൽ
Credit Cards Accepted: നോ
cash, credit card
Specialization: ബ്ലീചിംഗ് , ബ്രെക്സ് , ചൈല്ഡ് കെയര്‌ ഥെരെപി , കോസ്മെറ്റിക് ട്രീട്മെംറ്റ് , ക്രാവ്ന്സ് എംഡ് ബ്രിജെസ്, ഗം സര്ജരീസ് , ഇമ്പ്ല്യാംട്സ് , ലെസര് ഫീലിംഗ്സ് , രൂറ്റ് ക്യാനെൽ ട്രീട്മെംറ്റ് , വെനീര്സ്

Review

സമീപകാല അപ് ഡേറ്റ്

*Content on this page is crowdsourced. AskLaila will not be liable for any claims made, or for the authenticity of the information displayed.