നെക്സ്ട്

Electronics and Home Appliance Stores
 08032479266
2625, 27ടീ.ഏച്. മൈൻ രോഡ്, സെക്ടര്-1, ഏച്.ഏസ്.ആര്. ലെയാഉറ്റ്, ബൈംഗലോര്‌ - 560034, Karnataka
നിയര് എക്സിസ്‌ ബ്യാംക്
View Map

Services

Brands: യൂരെകാ ഫാര്‌ബസ്
Whirlpool: രെഫ്രിജരെറ്റര്, വാഷിംഗ് മഷീന്
Hitachi: രെഫ്രിജരെറ്റര്
Accessories & Parts: യെസ്
Eureka Forbes: വെകുയം ക്ലീനര്
Consumer Durables: യെസ്
Sales: യെസ്
AC Types: സ്പ്ലിറ്റ് ഏ.സീ.
Kelivanator: രെഫ്രിജരെറ്റര്
Repairs & Services: നോ
Preethi: മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്
Segment: കമര്ഷൽ, രെസിഡെംഷൽ
Electrolux: രെഫ്രിജരെറ്റര്
Services: നോ
Videocon: കലര് റ്റെലിവിജൻ, രെഫ്രിജരെറ്റര്, വാഷിംഗ് മഷീന്
Brands: ബിഗ് ടീ.വീ. ഡീ.ടീ.ഏച്., ഡിഷ് ടീ.വീ., റ്റാറ്റാ സ്കൈ, വിഡിയോകൻ ഡീ2ഏച്
Products: ഹോമ്‌ ഏംറ്റര്ടെന്മെംറ്റ്, കിചെൻ എപൽഇംക്
Panasonic: ബ്ലൂ-രെ പ്ലെയര്സ്, സീ.ഡീ. രെഡിയോ ക്യാസെറ്റ് രികോര്ഡര്, ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, ഫ്ല്യാറ്റ് സ്ക്രീൻ ടീ.വീ., ഹോമ്‌ അഡിയോ, ആഈ.സീ. എംഡ് ക്യാസെറ്റ് രികോര്ഡര്, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., മിനി ഹൈ-ഫി സിസ്‌ടം, ഏമ്.പീ.3 സീ.ഡീ. രിസീവര്സ്, പ്ലാജ്മാ ടീ.വീ., പാര്ടബില് അഡിയോ, സ്ലിം ടീ.വീ., വാഷിംഗ് മഷീന്
Sony: അഡിയോ അക്സ്‌രീസ്, ബ്ലൂ-രെ പ്ലെയര്സ്, സീ.ഡീ. / രെഡിയോ / ക്യാസെറ്റ് പ്ലെയര്, കോമ്പ്യാക്ട് ഫ്ല്യാഷ്, ഡീ.വീ.ഡീ./ഏച്.ഡീ.ഡീ. പ്ലെയര്സ്, ഡീ.വീ.ഡീ. ഹോമ്‌ ഥിയേറ്റര്‌ സിസ്‌ടം, ഹോമ്‌ അഡിയോ അക്സ്‌രീസ്, ഹോമ്‌ ഥിയേറ്റര്‌ കമ്പോനംറ്റ് സിസ്‌ടം, ഹോമ്‌ ഥിയേറ്റര്‌ സിസ്‌ടം അക്സ്‌രീസ്, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., രെഡിയോ, വകമൈൻ ഏമ്.പീ.3
IFB: ഡിഷ്‌വാഷര്, മൈക്രോവെവ് അവൻ, വാഷിംഗ് മഷീന്
Samsung: ബ്ലൂ-രെ പ്ലെയര്സ്, ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, ഹോമ്‌ ഥിയേറ്റര് സിസ്‌ടം, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., ഏല്.ഈ.ഡീ. ടീ.വീ., മൈക്രോവെവ് അവൻ, മല്ടി-മിഡിയാ പ്ലെയര്സ്, പ്ലാജ്മാ ടീ.വീ., രെഫ്രിജരെറ്റര്, അല്ട്രാ സ്ലംഫിറ്റ് ടീ.വീ., വാഷിംഗ് മഷീന്
Products Other: സ്ടീം ആയ്‌രൻ, ഡ്രൈ ആയ്‌രൻ, ഇംഡക്ഷൻ കൂകര്
Philips: ബ്ലൂ-രെ പ്ലെയര്സ്, കലര് റ്റെലിവിജൻ, ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, ഹോമ്‌ ഥിയേറ്റര് സിസ്‌ടം, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., ഏമ്.പീ.3 എംഡ് ഏമ്.പീ.4 പ്ലെയര്, പാര്ടബില് ടീ.വീ. എംഡ് ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്സ്
Kenstar: എയര് കൂലര്, ജൂസ് ഏക്സ്ട്ര്യാക്ടോര്, മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, മല്ടി പ്രോസെസര്
LG: ഡൈരെക്ട് കൂൽ രെഫ്രിജരെറ്റര്, ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, ഫ്ല്യാറ്റ് സ്ക്രീൻ ടീ.വീ., ഫ്രംറ്റ് ലോഡ് വാഷിംഗ് മഷീന്, ഫ്രസ്ട് ഫ്രീ രെഫ്രിജരെറ്റര്, ഹോമ്‌ ഥിയേറ്റര് സിസ്‌ടം, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., മ്യൂജിക് സിസ്‌ടം, പ്ലാജ്മാ ടീ.വീ., സെമി അറ്റോമെറ്റിക് വാഷിംഗ് മഷീന്, സൈഡ് ബായേ സൈഡ് രെഫ്രിജരെറ്റര്, സോലോ മൈക്രോവെവ്, റ്റപ് ലോഡ് വാഷിംഗ് മഷീന്, അല്ടരസ്ലിം ടീ.വീ.
Brands: ഗോദരെജ്, ഏല്.ജീ., പെനാസോനിക്, സൈമസംഗ്, വിഡിയോകൻ, വോല്ടാസ്
Sansui: കന്വെന്ഷനൽ ടീ.വീ., ഫ്ല്യാറ്റ് സ്ക്രീൻ ടീ.വീ., സ്ലിം ടീ.വീ., അല്ടരസ്ലിം ടീ.വീ.
Brands: ഹ്യൂന്ഡൈ, നോര്ദ്മെംദെ, ഹാമി, ഏക്വിറ്റി, ഇതലിയാ, പാസപ്യാച്, ഫബിയ്നോ
Onida: കലര് റ്റെലിവിജൻ, ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, മൈക്രോവെവ് അവൻ, വാഷിംഗ് മഷീന്
Godrej: മൈക്രോവെവ് അവൻ, രെഫ്രിജരെറ്റര്, വാഷിംഗ് മഷീന്
Maharaja Whiteline: ഫൂഡ് പ്രസെസര്, ജൂസ് ഏക്സ്ട്ര്യാക്ടോര്, ജൂസര് മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, രൈസ് കൂകര്

Other Branches of NEXT

Near Sukh Sagar Restaurant
Jaya Nagar 4th Block, Bangalore
Near Raghavendra Swamy Temple
Jaya Nagar 5th Block, Bangalore
Near Bata Showroom
Kengeri, Bangalore
Opposite IBP Petrol Pump
Koramangala, Bangalore
Opposite Innovative Multiplex
Maratha Halli, Bangalore
Near RT Nagar Police Station
R.T Nagar, Bangalore
Near Canara Bank
Vidyaranyapuram, Bangalore

Write Review

User Reviews

Pathetic service here.I bought a color tv a couple of months ago.They sent an demo piece instead of a new product.Also they attend to customers in a rude manner.This chain is a bunch of cheaters..
Its Really Very Great I got Service Of Ask Laill.com , Am Very Thank Full to ask laila , As it has All Information Filled in this Website Am Really Very Happy From Ask Laila Website Services.

You might also like