ഷിവം സ്യാനിറ്റരി വ്യാരി

Bathroom Fittings and Sanitary Dealers
 08025729555,
 09448953875
391, 9ടീ.ഏച്. മെൻ, ഏച്.ഏസ്.ആര്. ലെയാഉട്‌, ബൈംഗലോര്‌ - 560034, Karnataka
നിയര്‌ സ്ടെട്‌ ബ്യാംക്‌ അഫ് മൈസോര്‌
View Map

Services

Electrical: നോ
Type: അദര്
Hardware: യെസ്
Repairs & Services: നോ
Parryware: ബാഥ് ട്യൂബ്, കിചെൻ സിംക്, പ്രെഷര് പംപ്, ഷാവര് ഇംക്ലോജര്, ഷാവര് പ്യാനൽ, സോപ് ട്രെ, റ്റപ്സ്, റ്റയ്‌ലെറ്റ് പെപര് ഹോല്ഡര്, യൂരിനല്സ്, വാഷ് ബെസിൻ, വാറ്റര് ക്ലജിറ്റ്
Products: ഡോര് ഫിറ്റിംഗ്സ്, ഡോര് ലക്സ്, ക്യാബിനെറ്റ് ഹ്യാംഡ്ല്സ്
Credit Cards Accepted: മാസ്ടര്‌കാര്ഡ്, വിജാ, വിജാ ഇലെക്ട്രൻ
cash, credit card

Write Review