കെയര്

Rehabilitation Centre
 08026580193
621/732/1ഏ, കെവ് റ്റെമ്പല്‌ രോഡ്‌, ബന്നെരഘട്ടാ രോഡ്‌, ഹുലിമവു, ബൈംഗലോര്‌ - 560076, Karnataka
അപോജിട്‌ മീനാക്ഷി റ്റെമ്പല്‌
View Map

Write Review

User Reviews

Greetings all,

My Name is C.R Satish Kumar. I am currently working as a lecturer in SJES college, Bangalore. My age is 25. I am pursuing second year M Sc applied psychology, specialization in Psychopathology. I am flying to Netherlands in September 2012 to take my admission in Maastricht University for Research Masters in Cognitive and Clinical Neuroscience, specialization in Neuropsychology. I am very much interested in joining your organization for internship which will give me a foundation to improve my knowledge on field of psychiatry and mental illness.

Thanks and Regards,
C.R Satish Kumar
Ph.No- 9916394543