നോരീതകെ

Electronics and Home Appliance Stores
 08041130169
 09986119308, 09385230998
42/1, 4ടീ.ഏച്. ക്രസ്‌, ഇന്ദീരാ നഗര്‌ 1സ്ട്രീറ്റ് സ്ടെജ്‌, ബൈംഗലോര്‌ - 560038, Karnataka
ബിഹൈംഡ്‌ ഇന്ദീരാ നഗര്‌ മെട്രോ സ്ടെഷന്‌
View Map

Services

cash, credit card
Accessories & Parts: നോ
Brands: നോര്‌റ്റ്യാക്, ബോന് ചൈനാ
Consumer Durables: നോ
Services: നോ
Products: സരമീക് കിചെന്‌വെര്, കിചെൻ യൂറ്റെന്സില്സ്
Credit Cards Accepted: മാസ്ടര്‌കാര്ഡ്, വിജാ, വിജാ ഇലെക്ട്രൻ
Products Other: സര്‌കെരി എംഡ് കട്‌ലരി, കിചെൻ സര്‌കെരി, സര്‌കെരി ഡിനര് സെട്സ്, റ്റി സെറ്റ്, ഫ്ലാവര് വെസ്, സരമീക് സര്‌കെരി, ഗ്ലാസ് മഗ്സ്, കഫീ മഗ്സ്, സര്‌കെരി സെറ്റ്, കപ് എംഡ് സസര് സെറ്റ്, കട്‌ലരി ആയിറ്റമ്സ്

Write Review

You might also like