അമബ്ലെ ഗനി കിഡ്സ്

Play Schools & Day Care
 08025202510, 08041161575
 09845045833
3023, 8ടീ.ഏച്. ക്രസ്‌, 13ടീ.ഏച്. മെൻ, ഏച്.ഏ.ഏല്., ഇന്ദീരാ നഗര്‌ 2ഏന്.ഡീ. സ്ടെജ്‌, ബൈംഗലോര്‌ - 560008, Karnataka
അപോജിട്‌ ന്യാഷനല്‌ പബ്ലിക്‌ സ്കൂല്‌
View Map

Services

Day Care Centre: നോ
Play School: യെസ്
Credit Cards Accepted: മാസ്ടര്‌കാര്ഡ്, വിജാ, വിജാ ഇലെക്ട്രൻ
cash, credit card
Editor's Note
Genie Kids: At Geniekids, children are encouraged to explore, ask questions, work together, and evaluate themselves. Geniekids targets the 3 to 13 age range, and acquiring knowledge through independent learning, honing intelligence through activities based on all the eight Multiple Intelligences, and developing social skills through group work and team projects. During My Time, children choose and explore activities of their choice. Theme Time exposes children to specific themes through education kits, books, and computers. Geniekids has a well-stocked library. They also conduct fun-based learning programmes through the holidays.

Write Review

User Reviews

I did a 10 days parenting workshop "Jagriti" at Geniekids. It made me realize that there is no need to make your child carry your thinking baggage on his/her back. Through this course i explored how joyous this journey of parenting can be. Now, i have registered for their advance course "Train the Trainer". I am hoping to dig deeper into the relationship of " Parent - Child"...I strongly recommend TTT for parents to bring positive changes in themselves and their children's lives.
Their training called Train the trainer was simply out of this world. It gave me perspectives of my children & more importantly myself that I didnt have before.
how is the training here?