സോനെറ്റ് കെയര്

Computer Services & Repair
 08041125226
 09591278400
237/240, 13ടീ.ഏച്. ക്രസ്‌, സീ.ഏമ്.ഏച്. രോഡ്‌, ഇന്ദീരാ നഗര്‌ 2ഏന്.ഡീ. സ്ടെജ്‌, ബൈംഗലോര്‌ - 560038, Karnataka
നിയര്‌ ഏച്.ഡീ.ഏഫ്.സീ. ബ്യാംക്‌ - ഏ.ടീ.ഏമ്.
View Map

Services

cash, credit card
Authorized Repair Services Of: സനി
Credit Cards Accepted: നോ
Authorised Service Centre of: സനി
Type: ല്യാപ്‌റ്റപ്
Brands: സനി
Accessories & Parts: നോ
Authorized Repair Services Of: സനി
Authorized Repair Services Of: സനി
Authorized Repair Services Of: സനി
Appliance: ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., പ്ലാജ്മാ ടീ.വീ.
Appliance: ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, ഏല്.സീ.ഡീ. റ്റെലിവിജൻ, മ്യൂജിക് സീസ്ടമ്സ്, പ്ലെ സ്ടെഷൻ, റ്റെലിവിജൻ
Products: ഡിജിറ്റൽ ക്യാമെരാ, ഹ്യാംഡീക്യാം, ഹോം ഏംറ്റര്ടെന്മെംറ്റ്, ല്യാപറ്റപ്സ്
Appliance: സീ.ഡീ. പ്ലെയര്, ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, ഹോം ഥിയേറ്റര്‌, മ്യൂജിക് സിസ്‌ടം

Write Review

User Reviews

The installation person does not have any respect to the committed time. He has been delaying the installation of newly bought television for last 2 days. As of today, he committed tomorrow morning time, but I'm not sure if he will commit. Sony India should look for a better service partner.
this service station guys are idiot,they don't know abcd how to do service, and they open an service station..
better throw your stuff before going to these people...
can some one tell where to complaint about sonnect care workers..?
Dont buy product untill service centers are capable to resolve the issue
damaged my mobile panel and not responding when call to them
Its worst experience.., Service guys not capable to solve the issue.
Service guy name: shiva waste guy
no reply while iam calling so many times

You might also like