ഷ്രി സെരാമിക്സ്

Construction Material Dealers
 08065700319,
 09620487778, 09243755103
777-ബീ, 2ഏന്.ഡീ. ഫ്ലോര്‌, 100 ഫീട്‌ രോഡ്‌, ഇന്ദീരാ നഗര്‌ 2ഏന്.ഡീ. സ്ടെജ്‌, ബൈംഗലോര്‌ - 560008, Karnataka
നിയര്‌ ന്യൂ ഹോരൈജൻ സ്കൂല്‌
View Map

Services

Products: വാൾ റ്റൈല്സ്, ഫ്ലോര് റ്റൈല്സ്
Type: സെനിറ്റരീവെര്, റ്റൈല്സ്
Brands: സോമാനി, ഫ്ര്യാംക്
Iron/Steel: നോ
Parryware: ബാഥ് ട്യൂബ്, കിസ്ടെര്ൻ, ക്ലജിറ്റ് സീറ്റ് കവര്, കിചെൻ സിംക്, ല്യാബ് സിംക്, പ്രെഷര് പംപ്, ഷാവര് ഇംക്ലോജര്, ഷാവര് പ്യാനൽ, സോപ് ട്രെ, റ്റപ്സ്, റ്റയ്‌ലെറ്റ് പെപര് ഹോല്ഡര്, യൂരിനല്സ്, വ്യാനറ്റി ക്യാബിന്സ്, വാഷ് ബെസിൻ, വാറ്റര് ക്ലജിറ്റ്
Johnson: ബാഥ് ട്യൂബ്, ഫകെട്സ്, ഇന്സ്ടെന്ട് ഷാവര് സിസ്‌ടം, കിചെൻ സിംക്, കിചെൻ വെസ്ട് ഷ്രെഡര്, ഷാവര് ഇംക്ലോജര്, ഷാവര് പ്യാനൽ, ഷാവര് പംപ്, റ്റപ്സ്, യൂരിനല്സ്, വാറ്റര് ക്ലജിറ്റ്
Credit Cards Accepted: മാസ്ടര്‌കാര്ഡ്, വിജാ, വിജാ ഇലെക്ട്രൻ
American Standard: ബാഥ് ട്യൂബ്, ഫകെട്സ്, ഫ്ലഷ് വാല്വ്സ്, കിചെൻ സിംക്, ഷാവര് ഇംക്ലോജര്, ഷാവര് കിറ്റ്, ഷാവര് പ്യാനൽ, സോപ് ഡിഷ്, റ്റയ്‌ലെട്സ്, റ്റാവൽ ഹോല്ഡര്, യൂരിനല്സ്, വ്യാനറ്റീസ്, വാഷ് ബെസിൻ
Moen: ഫകെട്സ്, കിചെൻ സിംക്, പെപര് ഹോല്ഡര്, ഷാവര് ഇംക്ലോജര്, ഷാവര് ഹെഡ്സ്, റ്റാവൽ ബാര്സ്, വ്യാനറ്റീസ്
Products: ബാഥ് ട്യൂബ്, കിചെൻ സിംക്, ഷാവര് ഇംക്ലോജര്, ഷാവര് പ്യാനൽ
cash, credit card

Write Review