കെലെസ്ടില്

Bathroom Fittings and Sanitary Dealers
 08025205558, 08025205559
 08105521111
2005, 1സ്ട്രീറ്റ് ഫ്ലോര്‌, 100 ഫീട്‌ രോഡ്‌, ഏച്.ഏ.ഏല്. 2ഏന്.ഡീ. സ്ടെജ്‌, ഇന്ദീരാ നഗര്‌, ബൈംഗലോര്‌ - 560038, Karnataka
ബിസൈഡ്‌ കപര് ചിമ്നി രെസ്ട്രംട്‌

Services

Brands: സീല്സ്‌റ്റില്
Iron/Steel: നോ
Products: ല്യാമിനെറ്റെഡ് വൂഡെൻ ഫ്ലൂരിംഗ്സ്, വൂഡെൻ ഫ്ലൂരിംഗ്സ്, വല്പെപര്സ്, മോജെക് റ്റൈല്സ്, ന്യാചുരൽ സ്ടോന് മാര്ബല്സ്, ന്യാചുരൽ സ്ടോന് റ്റൈല്സ്, ഡിജൈനര് റ്റൈല്സ്, ഗ്ലാസ് റ്റൈല്സ്
Type: ഫ്ലൂരിംഗ്, സെനിറ്റരീവെര്, റ്റൈല്സ്
Credit Cards Accepted: മാസ്ടര്‌കാര്ഡ്, വിജാ, വിജാ ഇലെക്ട്രൻ
Products: ഡിജൈനര് ബാഥ്‌രൂം ഫിറ്റിംഗ്സ് എംഡ് സ്യാനിറ്റരി വര്സ്, ഡിജൈനര് കിചെൻ സിംക്, ഫകെട്സ്, റ്റപ്സ് എംഡ് ഫിക്സ്ചര്, ഷാവര് ഇംക്ലോജര് എംഡ് പ്യാനല്സ്, ഷാവര് ക്യൂബികൽ ഫിറ്റിംഗ്സ്, ഹെംഡ് ഷാവര്, റ്റയ്‌ലെറ്റ് സീട്സ്, റ്റയ്‌ലെറ്റ് പട്സ്, ഹെംഡ് കെര്‌വെഡ് സിംക്, വാഷ് ബെസിൻ, റ്റാവൽ ഹ്യാംഗര്, റ്റാവൽ ഹോല്ഡര്, റ്റിഷൂ ഹോല്ഡര്സ്, സോപ് ഡിഷ്, റ്റാവൽ രീംഗ്, ബാഥ് ഹൂക്സ്
cash, credit card

Write Review