ഡവ്സ് ഇൺ

Service Apartments
 08025210045, 08025210046
 09449932222
34/1, ഗിരിജാ മ്യാന്ഷന്‌, 80 ഫീട്‌ രോഡ്‌, ഇന്ദീരാ നഗര്‌, ബൈംഗലോര്‌ - 560038, Karnataka
നിയര്‌ ചിന്മയ മിഷൻ ഹസ്പിറ്റല്‌
View Map

Services

Type: ബജറ്റ്
Tariff Range: ബിട്വീൻ രുപീസ് 1001 എംഡ് രുപീസ് 2000

Write Review