യൂരോ കിഡ്സ് Owner Verified Listing

Play Schools & Day Care
 08025264765, 08042115249
 09886054666
1190, 13ടീ.ഏച്. മൈൻ, ഇംദീരാ നഗര്‌, ബൈംഗലോര്‌ - 560008, Karnataka
അപോസിറ്റ് ഇംദീരാ നഗര്‌ പോസ്ട് അഫിസ്‌
View Map

Services

Day Care Centre: നോ
Play School: യെസ്
Credit Cards Accepted: നോ
cash, credit card

Photos

Editor's Note
Euro Kids: All EuroKids Pre-Schools are a world of learning by doing, through fun, games and activities. A typical day includes transition, prayers and attendance, free play, clean up, singing time, concept time, snack time, art time, story time, and outdoor activities. There is an emphasis on the all-round development of children through age-appropriate learning activities. Teaching aids are safe, non-toxic and user-friendly. All EuroKids teachers are trained in early childhood development, and all Pre-Schools are designed and equipped to meet the unique needs of children in each appropriate age group.

Other Branches of Euro Kids

Near Udupi Garden Restaurant
BTM 2nd Stage, Bangalore
Opposite Megamart
Banashankari 2nd Stage, Bangalore
Near Vijaya Enclave
Bannerghatta Road, Bangalore
Opposite Lakshmi Narayan Temple
Basaveshwara Nagar 3rd Stage, Bangalore
Near Little Heart School
Chandapura, Bangalore
Near CMRIT College
Chinnappanahalli, Bangalore
Near ITC Infotech Park
Cooke Town, Bangalore
In Celebrity Paradise
Electronic City, Bangalore
View All 34 Branches of Euro Kids

Write Review

*Content on this page has been submitted by the listing owner. AskLaila will not be liable for any claims made, or for the authenticity of the information displayed.