കംഗാരു കിഡ്സ്

Play Schools & Day Care
 08025200039
 09972387501
51, 1സ്ട്രീറ്റ് ക്രസ്‌, 9ടീ.ഏച്. മെൻ, ഏച്.ഏ.ഏല്. 3ആര്.ഡീ. സ്ടെജ്‌, ന്യൂ റ്റിപ്പസംദ്രാ, ഇന്ദീരാ നഗര്‌, ബൈംഗലോര്‌ - 560075, Karnataka
നിയര്‌ ബീ.ഏസ്.ഏന്.ഏല്. അഫിസ്‌

Services

Day Care Centre: നോ
Play School: യെസ്
Credit Cards Accepted: നോ
cash, credit card

Write Review