പ്ലെനെറ്റ് കിഡ്സ്

Play Schools & Day Care
 08032550440,
 09880199220
250, 1സ്ട്രീറ്റ് മെൻ, 80 ഫീട്‌ രോഡ്‌, ഡിഫെന്സ് കലനി, ഇന്ദീരാ നഗര്‌, ബൈംഗലോര്‌ - 560038, Karnataka
ബിഹൈംഡ്‌ ചിന്മയ മിഷൻ ഹസ്പിറ്റല്‌

Services

Day Care Centre: യെസ്
Play School: യെസ്
Credit Cards Accepted: നോ
cash, credit card

Write Review