രിലായംസ് വര്ല്ഡ്

Telecom and Internet Service Provider
 08030529990
 09341093412, 09342642521
540, സീ.ഏമ്.ഏച്. രോഡ്‌, ഇന്ദീരാ നഗര്‌, ബൈംഗലോര്‌ - 560038, Karnataka
നിയര്‌ മാധുരി ആംധ്ര സ്ടൈല് ഹോറ്റല്‌
View Map

Services

Brands: ബിഗ് ടീ.വീ. ഡീ.ടീ.ഏച്.
Brands: രെലായന്സ്
Services: ഇംറ്റര്‌നെറ്റ് ബ്രോഡ്‌ബ്യാംഡ് കനെക്ഷൻ ഡെറ്റാ കാര്ഡ്, ഇംറ്റര്‌നെറ്റ് ബ്രോഡ്‌ബ്യാംഡ് കനെക്ഷൻ ഹോം, ഇംറ്റര്‌നെറ്റ് ബ്രോഡ്‌ബ്യാംഡ് കനെക്ഷൻ അഫിസ്, ഇംറ്റര്‌നെറ്റ് ബ്രോഡ്‌ബ്യാംഡ് കനെക്ഷൻ വായര്‌ലെസ്
Products & Services: രെലായന്സ് ഇംറ്റര്‌നെറ്റ് കനെക്ഷൻ
Editor's Note
Reliance World: Reliance Web World part of the Reliance group, is a chain of cyber stores all over Indian cities for digital entertainment, business and communications. Each store has a customer convenience center, Java green, which is the coffee shop, and state of the art computers with broadband connections, for video chat, gaming, conferencing, digital music, photo imaging etc.

Write Review

User Reviews

Worst at their service. Not only this store it is with Reliance customer care as well.
To,
The HR Manager,
Reliance World,
Sir,
I am Suvradeep Das,completed B.Tech in the year 2009,in Electronics & Communication Engineering from Aryabhatta Institute Of Engineering & Management,Durgapur is willing to work in telecom sector.
It will be my pleasure if I get a chance to work for your company as a part of the company family.Please judge me and give me a chance if I am eligible.My email id is (suvro.s@hotmail.com) and my mobile no is (09231839009).
Thanking you.
SUVRADEEP DAS.

You might also like