സൈ ഗല്ലെരീഉം

Construction Material Dealers
 08041261902, 08025210332-33
 09740021456
1205, ഷ്രി മസ്ഠീയമ്മാ പ്രസന്നാ, 100 ഫീട്‌ രോഡ്‌, ഏച്.ഏ.ഏല്. 2ഏന്.ഡീ. സ്ടെജ്‌, ഇന്ദീരാ നഗര്‌, ബൈംഗലോര്‌ - 560038, Karnataka
അപോജിട്‌ സിറ്റി ബ്യാംക്‌ - ഏ.ടീ.ഏമ്.
View Map

Services

Type: സെനിറ്റരീവെര്, റ്റൈല്സ്
Iron/Steel: നോ
Kitchen Types: സ്ടീൽ, വൂഡെൻ
Grohe: ബാഥ്‌രൂം ഫര്നിചര്, ബാഥ് ട്യൂബ്, ഫകെട്സ്, ഫ്ലഷ് വാല്വ്സ്, ഷാവര് ഇംക്ലോജര്, ഷാവര് പ്യാനൽ, വ്യാനറ്റീസ്
Products: എധിസിവ് റ്റൈല്സ്, ഇമ്പോര്ടെഡ് റ്റൈല്സ്, സരമീക് എംഡ് വീത്രീഫീയേദ് റ്റൈല്സ്, ഫ്ലോര് റ്റൈല്സ്, ബാഥ്‌രൂം റ്റൈല്സ്, വാൾ റ്റൈല്സ്, ഡിജൈനര് റ്റൈല്സ്, മോജെക് റ്റൈല്സ്, ഇറ്റാലിയൻ റ്റൈല്സ്
Duravit: ബാഥ് ഫര്നിചര്, ബാഥ് ട്യൂബ്, ബീദെത്സ്, കിചെൻ സിംക്, മല്ടി ഫംക്ഷനൽ ഷാവര്, ഷാവര് ഇംക്ലോജര്, ഷാവര് പ്യാനൽ, റ്റയ്‌ലെട്സ്, യൂരിനല്സ്, വാഷ് ബെസിൻ
Type: യൂരോപിയൻ, ഫ്രെംച്, ഇന്ഡിയന്‌, ഇറ്റാലിയൻ
Brands: ഹത്രീയാ, ജീ.ഏസ്.ആഈ., ഗ്യാല്യാക്സിയാ, വെര്സാചെ, ദീസെഗ്നോ, ഗിയ്ര്ഗിയോ, ഫൽപര്, വിംകി, ചെലോ, ബോസ്സീനി, ഡെല്ടാ, ക്യാരോൽ
Credit Cards Accepted: മാസ്ടര്‌കാര്ഡ്, വിജാ, വിജാ ഇലെക്ട്രൻ
Products: സ്യാനിറ്റരി വ്യാരി, ബാഥ്‌രൂം ഫിറ്റിംഗ്സ്, സ്യാനിറ്റരി ഫിറ്റിംഗ്സ്, ബാഥ്‌രൂം ഫര്നിചര്, ബാഥ്‌രൂം സിംക്, വാഷ് ബെസിൻ, ഷാവര് ഇംക്ലോജര് എംഡ് പ്യാനല്സ്, ബാഥ് ട്യൂബ്, ബാഥ് റ്റപ്സ്
cash, credit card

Write Review