വീവെക്സ്

Electronics and Home Appliance Stores
 08041461910, 08041246218
 09742265962, 09742265997
548, വര്സ് പ്രോമെന്യാഡ്, സീ.ഏമ്.ഏച്. രോഡ്‌, ഇന്ദീരാ നഗര്‌, ബൈംഗലോര്‌ - 560038, Karnataka
ബിസൈഡ്‌ ഏച്.ഡീ.ഏഫ്.സീ. ബ്യാംക്‌
View Map

Services

Services: സെല്സ്‌
Segment: രെസിഡെംഷൽ
Products: ല്യാപ്‌റ്റപ്
Accessories: യെസ്
Products: സിന് വെവ് ഇന്‌വര്ടര്സ്
Segment: കമര്ഷൽ, രെസിഡെംഷൽ
Accessories & Parts: യെസ്
Used Laptops: നോ
Kenstar: എയര് കൂലര്, മൈക്രോവെവ് അവൻ
Consumer Durables: യെസ്
Services: നോ
Type: ഇമര്ജെന്സി
Videocon: കലര് റ്റെലിവിജൻ, മൈക്രോവെവ് അവൻ, രെഫ്രിജരെറ്റര്, വാഷിംഗ് മഷീന്
BPL: കന്വെന്ഷനൽ ടീ.വീ., ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, ഫ്ല്യാറ്റ് സ്ക്രീൻ ടീ.വീ., ഹോമ്‌ ഥിയേറ്റര് സിസ്‌ടം, സ്ലിം ടീ.വീ.
Sony: ബ്ലൂ-രെ പ്ലെയര്സ്, സീ.ഡീ. / രെഡിയോ / ക്യാസെറ്റ് പ്ലെയര്, കോമ്പ്യാക്ട് ഫ്ല്യാഷ്, ഡീ.വീ.ഡീ./ഏച്.ഡീ.ഡീ. പ്ലെയര്സ്, ഡീ.വീ.ഡീ. ഹോമ്‌ ഥിയേറ്റര്‌ സിസ്‌ടം, ഹൈ-ഫി സിസ്‌ടം, ഹോമ്‌ അഡിയോ അക്സ്‌രീസ്, ഹോമ്‌ ഥിയേറ്റര്‌ കമ്പോനംറ്റ് സിസ്‌ടം, ഹോമ്‌ ഥിയേറ്റര്‌ സിസ്‌ടം അക്സ്‌രീസ്, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., പാര്ടബില് പ്ലെ സ്ടെഷൻ, വകമൈൻ ഏമ്.പീ.3
Panasonic: അറ്റോമെറ്റിക് കൂകര്, ബ്ലൂ-രെ പ്ലെയര്സ്, സീ.ഡീ. രെഡിയോ ക്യാസെറ്റ് രികോര്ഡര്, ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, ഇലെക്ട്രിക് ആയ്‌രൻ, ഫ്ല്യാറ്റ് സ്ക്രീൻ ടീ.വീ., ഫൂഡ് പ്രസെസര്, ഹോമ്‌ അഡിയോ, ഹോമ്‌ ഥിയേറ്റര് സിസ്‌ടം, ആഈ.സീ. എംഡ് ക്യാസെറ്റ് രികോര്ഡര്, ജൂസര് മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., മൈക്രോവെവ് അവൻ, മിനി ഹൈ-ഫി സിസ്‌ടം, മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, ഏമ്.പീ.3 സീ.ഡീ. രിസീവര്സ്, പ്ലാജ്മാ ടീ.വീ., പാര്ടബില് അഡിയോ, രെഫ്രിജരെറ്റര്, സ്ലിം ടീ.വീ., സ്ട്യാംഡ്ബൈ ലൈറ്റ്, വെകുയം ക്ലീനര്, വാഷിംഗ് മഷീന്
IFB: കമര്ഷൽ ഡിഷ്‌വാഷര്സ്, ഡിഷ്‌വാഷര്, മൈക്രോവെവ് അവൻ, വാഷിംഗ് മഷീന്
Onkyo: 5.1 സ്പീകര് സിസ്‌ടം, ബൂക് ഷെല്ഫ് സ്പീകര്സ്, സെംറ്റര് / സരൌംഡ് സ്പീകര്സ്
Eureka Forbes: എയര് പ്യൂരിഫായര്, വെകുയം ക്ലീനര്
Philips: ബ്ലൂ-രെ പ്ലെയര്സ്, കലര് റ്റെലിവിജൻ, ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, ഹോമ്‌ ഥിയേറ്റര് സിസ്‌ടം, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., ഏമ്.പീ.3 എംഡ് ഏമ്.പീ.4 പ്ലെയര്, പാര്ടബില് ടീ.വീ. എംഡ് ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്സ്
Brands: ബ്ലക്‌ബെരി, ഏചറ്റീസി, ഏല്.ജീ., മോറ്റോരോലാ, നോകിയാ, സൈമസംഗ്, സനി എരിക്സൻ
Prestige: ചിമ്നി, കഫീ മെകര്, ഡ്രൈ ആയ്‌രൻ, ഇലെക്ട്രിക് കൂകര്, ഇലെക്ട്രിക് കെട്ല്, ഗൈസ്‌ സ്ടോവ്, ഹെംഡ് ബ്ലംഡര്, ഇംഡക്ഷൻ കുക് റ്റപ്സ്, ജൂസര്, കിചെൻ റ്റൂല്സ്, മൈക്രോവെവ് അവൻ, മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, നൻ സ്ടിക് കുക്‌വെയര്, പപ് അപ്‌ റ്റോസ്ടര്, പ്രെഷര് കൂകര്, സെംഡ്‌വിച് റ്റോസ്ടര്
Sansui: കന്വെന്ഷനൽ ടീ.വീ., ഫ്ല്യാറ്റ് സ്ക്രീൻ ടീ.വീ., ഹോമ്‌ ഥിയേറ്റര് സിസ്‌ടം, സ്ലിം ടീ.വീ., അല്ടരസ്ലിം ടീ.വീ.
Glen: ബില്ട് ഇൻ ഹബ്സ്, ബില്ട് ഇൻ അവൻ, ചിമ്നി, കുക്‌ടപ്, ഗ്രീല്ലെര്, ഇംഡക്ഷൻ കൂകര്
Preethi: കഫീ മെകര്, മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, വെറ്റ് ഗ്രൈംഡര്
Brands: ഏ.ഓ. സ്മിഥ്, കെനൻ, സിറ്റിജൻ, ഫജി, ഹൈവെല്സ്, കാര്ചര്, കോഡക്, മചകി, പ്രീമിയര്, രെകോല്ഡ്, സെൻ ഡിസ്ക്, സീമ്ഫനി, വീനസ്, വര്ല്ഡ് സ്പെസ്
Brands: ഏ.പീ.സീ., ന്യൂമെരിക്, ഏക്സെനോൻ
Godrej: മൈക്രോവെവ് അവൻ, രെഫ്രിജരെറ്റര്, വാഷിംഗ് മഷീന്
Brands: എയര്‌ടെൽ ഡീ.ടീ.ഏച്., ബിഗ് ടീ.വീ. ഡീ.ടീ.ഏച്., ഡിഷ് ടീ.വീ., പ്രെസര് ഭരതി, സൻ ഡൈരെക്ട്, റ്റാറ്റാ സ്കൈ, വിഡിയോകൻ ഡീ2ഏച്
Products: ഹോമ്‌ ഏംറ്റര്ടെന്മെംറ്റ്, കിചെൻ എപൽഇംക്
Haier: കലര് റ്റെലിവിജൻ, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., മൈക്രോവെവ് അവൻ, രെഫ്രിജരെറ്റര്, വാഷിംഗ് മഷീന്
Toshiba: കലര് റ്റെലിവിജൻ, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., ഏല്.ഈ.ഡീ. ടീ.വീ.
Crompton Greaves: ഇന്ഡസ്ട്രിയ്ല്‌ ഫ്യാന്സ്, പെഡെസ്ടൽ ഫ്യാൻ, പര്സനൽ ഫ്യാന്സ്, റ്റെബല് ഫ്യാൻ
Whirlpool: മൈക്രോവെവ് അവൻ, രെഫ്രിജരെറ്റര്, വാഷിംഗ് മഷീന്, വാറ്റര് പ്യൂരിഫായര്
Samsung: ബ്ലൂ-രെ പ്ലെയര്സ്, ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, ഹോമ്‌ ഥിയേറ്റര് സിസ്‌ടം, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., ഏല്.ഈ.ഡീ. ടീ.വീ., മൈക്രോവെവ് അവൻ, മല്ടി-മിഡിയാ പ്ലെയര്സ്, പ്ലാജ്മാ ടീ.വീ., രെഫ്രിജരെറ്റര്, സ്മാര്ട് അവൻ, അല്ട്രാ സ്ലംഫിറ്റ് ടീ.വീ., വാഷിംഗ് മഷീന്
Siemens: ഡിഷ്‌വാഷര്, ഫ്രീജര്സ്, രെഫ്രിജരെറ്റര്, വാഷിംഗ് മഷീന്
Usha Lexus: എയര് കൂലര്, ഡ്രൈ ആയ്‌രൻ, ഇലെക്ട്രിക് കൂകര്, ഇലെക്ട്രിക് കെട്ല്, ഫൂഡ് പ്രസെസര്, ഹെംഡ് ബ്ലംഡര്, ജൂസര്, മൈക്രോവെവ് അവൻ, മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, രൂം ഹീറ്റര്, സെംഡ്‌വിച് മെകര്, സ്ടീം ആയ്‌രൻ, റ്റോസ്ടര്
LG: കന്വിക്ഷൻ മൈക്രോവെവ്, ഡൈരെക്ട് കൂൽ രെഫ്രിജരെറ്റര്, ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, ഫ്ല്യാറ്റ് സ്ക്രീൻ ടീ.വീ., ഫ്രംറ്റ് ലോഡ് വാഷിംഗ് മഷീന്, ഫ്രസ്ട് ഫ്രീ രെഫ്രിജരെറ്റര്, ഗ്രിൾ മൈക്രോവെവ്, ഹോമ്‌ ഥിയേറ്റര് സിസ്‌ടം, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., മ്യൂജിക് സിസ്‌ടം, പ്ലാജ്മാ ടീ.വീ., രെഫ്രിജരെറ്റര് കംപ്രെസര്, സെമി അറ്റോമെറ്റിക് വാഷിംഗ് മഷീന്, സൈഡ് ബായേ സൈഡ് രെഫ്രിജരെറ്റര്, സോലര് ഡം മൈക്രോവെവ്, സോലോ മൈക്രോവെവ്, റ്റപ് ലോഡ് വാഷിംഗ് മഷീന്, അല്ടരസ്ലിം ടീ.വീ., വെകുയം ക്ലീനര്
Brands: ബ്ലൂ സ്ടാര്‌, ഗോദരെജ്, ഗോല്ഡ് സ്ടാര്‌, ഹിതാചി, കെല്വിനെറ്റര്, കിൻസ്ടെര്, ഏല്.ജീ., ഓനിഡാ, സൈമസംഗ്, സാംയോ, സീമ്ഫനി, വോല്ടാസ്, വര്‌പൂൽ
AC Types: സെംറ്റരൽ ഏ.സീ., സ്പ്ലിറ്റ് ഏ.സീ., വിംഡോ ഏ.സീ.
Bajaj: അറ്റോമെറ്റിക് കൂകര്, സീലിംഗ് ഫ്യാൻ, ചിമ്നീസ്, കഫീ മെകര്, കുക്‌ടപ്, ഡിജ്നി ഫ്യാൻ, ഇലെക്ട്രിക് കെട്ല്, ഇലെക്ട്രിക് റ്റി മെകര്, ഫൂഡ് പ്രസെസര്, ഫ്രെഷ് എയര് ഫ്യാന്സ്, ഹെംഡ് ബ്ലെംഡര്സ് എംഡ് ഹെംഡ് മിക്സര്സ്, ഇംഡക്ഷൻ കൂകര്, ഇന്ഡസ്ട്രിയ്ല്‌ ഫ്യാന്സ്, ആയ്‌രന്സ് ഡ്രൈ എംഡ് സ്ടീം, ജേ.ഏമ്.ജീ.ഏസ്. എംഡ് ജൂസര്സ്, മഗ്നീഫീക് സീലിംഗ് ഫ്യാന്സ്, മൈക്രോവെവ് അവൻ, മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, നര്ദി ഹബ്സ്, അവൻ റ്റോസ്ടര് ഗ്രീല്ലെര്, പെഡെസ്ടൽ ഫ്യാൻ, പ്രെഷര് കൂകര്, രൂം കൂലര്സ്, രൂം ഹീറ്റര്, റ്റെബല് ഫ്യാൻ, റ്റോസ്ടര്സ് പപ് അപ്‌ എംഡ് സെംഡ്‌വിച്, വാൾ ഫ്യാൻ, വാറ്റര് ഹീറ്റര്, വാറ്റര് പ്യൂരിഫായര്, വെറ്റ് ഗ്രൈംഡര്
Morphy Richards: ചൌപര്, കഫീ മെകര്, ഡ്രൈ ആയ്‌രൻ, ഇലെക്ട്രിക് കൂകര്, ഫൂഡ് പ്രസെസര്, ഹെംഡ് ബ്ലംഡര്, കെട്ല്, മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, ഓ.ടീ.ജീ., രൂം ഹീറ്റര്, സെംഡ്‌വിച് മെകര്, സ്ടീം ആയ്‌രൻ, റ്റി മെകര്, റ്റോസ്ടര്, വെകുയം ക്ലീനര്
Brands: അകര് , സംപ്യാക്, ഏപ്സൻ , ഏച്.പീ. , ലെനോവോ , സനി , തോഷിബാ
Capacity: ബിട്വീൻ 51 കേ.വീ.ഏ. റ്റു 250 കേ.വീ.ഏ., ബിട്വീൻ 251 കേ.വീ.ഏ. റ്റു 500 കേ.വീ.ഏ., അപ്‌ റ്റു 50 കേ.വീ.ഏ.
Sharp: എയര് പ്യൂരിഫായര്, കലര് റ്റെലിവിജൻ, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., മൈക്രോവെവ് അവൻ, പ്ലാജ്മാ ക്ലസ്ടര് ആയൻ ജെനെരെറ്റര്, രെഫ്രിജരെറ്റര്
Faber: ബില്ട് ഇൻ അവൻ, കുക്‌ടപ്, ഡിഷ്‌വാഷര്, ഗൈസ്‌ ഹബ്സ്, കിചെൻ ഹൂഡ്
Khaitan: സീലിംഗ് ഫ്യാൻ, ഫ്രെഷ് എയര് ഫ്യാന്സ്, ഹെംഡ് ബ്ലംഡര്, ഹെംഡ് മിക്സര്, ഇമെര്ജ്ൻ ഹീറ്റര്, ജൂസര്, ജൂസര് മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, മല്ടീപര്പസ് ഫ്യാന്സ്, പെഡെസ്ടൽ ഫ്യാൻ, പാര്ടബില് ഫ്യാന്സ്, റ്റെബല് ഫ്യാൻ, വാൾ എംഡ് ക്യാബിൻ ഫ്യാന്സ്
Sunflame: ബില്ട് ഇൻ ഹബ്സ്, ബില്ട് ഇൻ ഹൂഡ്സ്
Sanyo: അഡിയോ സീസ്ടമ്സ്, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., മൈക്രോവെവ് അവൻ, രെഫ്രിജരെറ്റര്, സ്ലിം / ഫ്ല്യാറ്റ് ടീ.വീ., വാഷിംഗ് മഷീന്
Maharaja Whiteline: ഇലെക്ട്രിക് ആയ്‌രൻ, ഇലെക്ട്രിക് കെട്ല്, ഇമര്ജെന്സി ലൈറ്റ്, ഫൂഡ് പ്രസെസര്, ഹല്‌ഗെൻ ഹീറ്റര്, ഹെംഡ് ബ്ലംഡര്, ഹീറ്റ് കോംവെര്ടെര്, ജൂസ് ഏക്സ്ട്ര്യാക്ടോര്, ജൂസര് മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, അവൻ റ്റോസ്ടര് ഗ്രീല്ലെര്, രൈസ് കൂകര്, റ്റോസ്ടര്, വെറ്റ് ഗ്രൈംഡര്

Other Branches of Viveks

Opposite Axis Bank
Indira Nagar, Bangalore
Opposite Cafe Coffee Day
J.P Nagar 2nd Phase, Bangalore
Opposite Cafe Coffee Day
J.P Nagar 5th Phase, Bangalore
Near IBP Petrol Pump
Jaya Nagar 3rd Block, Bangalore
Near Jaya Nagar 3rd Block Bus Stop
Jaya Nagar 3rd Block, Bangalore
Opposite KSRTC Central Office
K.H Road, Bangalore
Opposite Raheja Arcade
Koramangala, Bangalore
Opposite RT Nagar Police Station
R.T Nagar, Bangalore

Write Review

User Reviews

Most pathetic service. I purchased Whirlpool refrigerator from here, they sent me a display piece, on complaint they sent me another one next day but that also contains some scratches inside. They never informed Co. for installation and I had to call Whirlpool myself to register for demo & installation. DONT fall in their offers & prices, better purchase from a reputed store like croma.
poor customer service...not responding properly when called.
poor service
Not the best of the service
I always encourage people to try out electronics purchases at the store.

You might also like