വീവെക്സ്

Electronics and Home Appliance Stores
 08041461910, 08041461930
1134, 12ടീ.ഏച്. മൈൻ, 100 ഫീറ്റ് രോഡ്, ഏച്.ഏ.ഏല്. 2ഏന്.ഡീ. സ്ടെജ്, ഇംദീരാ നഗര്‌, ബൈംഗലോര്‌ - 560038, Karnataka
അപോസിറ്റ് എക്സിസ്‌ ബ്യാംക്
View Map

Services

cash, credit card
Repairs & Services: യെസ്
Sony: ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ.
Accessories: യെസ്
Products: ല്യാപ്‌റ്റപ്
Segment: രെസിഡെംഷൽ
Accessories & Parts: യെസ്
Used Laptops: നോ
Electrolux: രെഫ്രിജരെറ്റര്
Consumer Durables: യെസ്
Services: യെസ്
AC Types: സ്പ്ലിറ്റ് ഏ.സീ.
Videocon: കലര് റ്റെലിവിജൻ, മൈക്രോവെവ് അവൻ, രെഫ്രിജരെറ്റര്, വാഷിംഗ് മഷീന്
Products: ഹോമ്‌ ഏംറ്റര്ടെന്മെംറ്റ്, കിചെൻ എപൽഇംക്
Brands: പെംറ്റാ പ്യുര്, പെര്മിയംയിക്സ്, ഫിലിപ്സ്, ഉഷാ
Toshiba: ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., ഏല്.ഈ.ഡീ. ടീ.വീ.
Panasonic: അറ്റോമെറ്റിക് കൂകര്, ഫൂഡ് പ്രസെസര്, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., മൈക്രോവെവ് അവൻ, മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, പ്ലാജ്മാ ടീ.വീ.
IFB: കമര്ഷൽ ഡിഷ്‌വാഷര്സ്, ഡിഷ്‌വാഷര്, മൈക്രോവെവ് അവൻ, വാഷിംഗ് മഷീന്
Whirlpool: മൈക്രോവെവ് അവൻ, രെഫ്രിജരെറ്റര്, വാഷിംഗ് മഷീന്, വാറ്റര് പ്യൂരിഫായര്
Samsung: ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., മൈക്രോവെവ് അവൻ, മല്ടി-മിഡിയാ പ്ലെയര്സ്, പ്ലാജ്മാ ടീ.വീ., രെഫ്രിജരെറ്റര്, വാഷിംഗ് മഷീന്
Philips: കലര് റ്റെലിവിജൻ, ഹോമ്‌ ഥിയേറ്റര് സിസ്‌ടം, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., പ്ലാജ്മാ ടീ.വീ.
Kenstar: ജൂസ് ഏക്സ്ട്ര്യാക്ടോര്, മൈക്രോവെവ് അവൻ, മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, മല്ടി പ്രോസെസര്, രെഫ്രിജരെറ്റര്, സ്ടീം ആയ്‌രൻ
LG: ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, ഫ്ല്യാറ്റ് സ്ക്രീൻ ടീ.വീ., ഹോമ്‌ ഥിയേറ്റര് സിസ്‌ടം, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., മ്യൂജിക് സിസ്‌ടം, പ്ലാജ്മാ ടീ.വീ.
Brands: ഏല്.ജീ., സൈമസംഗ്, വോല്ടാസ്, വര്‌പൂൽ
Brands: കാര്ബൺ, ഏല്.ജീ., നോകിയാ, ഓനിഡാ, സൈമസംഗ്, വിഡിയോകൻ
Morphy Richards: ചൌപര്, കഫീ മെകര്, ഡ്രൈ ആയ്‌രൻ, ഇലെക്ട്രിക് കൂകര്, ഫൂഡ് പ്രസെസര്, ഹെംഡ് ബ്ലംഡര്, കെട്ല്, മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, ഓ.ടീ.ജീ., രൂം ഹീറ്റര്, സെംഡ്‌വിച് മെകര്, സ്ടീം ആയ്‌രൻ, റ്റി മെകര്, റ്റോസ്ടര്, വെകുയം ക്ലീനര്
Prestige: ചിമ്നി, കഫീ മെകര്, ഡ്രൈ ആയ്‌രൻ, ഇലെക്ട്രിക് കൂകര്, ഇലെക്ട്രിക് കെട്ല്, ഗൈസ്‌ സ്ടോവ്, ഹെംഡ് ബ്ലംഡര്, ജൂസര്, കിചെൻ റ്റൂല്സ്, മൈക്രോവെവ് അവൻ, മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, നൻ സ്ടിക് കുക്‌വെയര്, പ്രെഷര് കൂകര്
Kelivanator: ചെസ്ട് ഫ്രീജര്, ആയിസ് ക്രീം ഫ്രീജര്സ്, രെഫ്രിജരെറ്റര്, അപ്‌രൈറ്റ് ഫ്രീജര്സ്
Brands: എപല് , ഡെൾ , ഏച്.പീ. , ലെനോവോ , സനി , തോഷിബാ
Preethi: കഫീ മെകര്, ഡ്രൈ ആയ്‌രൻ, ഇലെക്ട്രിക് കൂകര്, ഇലെക്ട്രിക് കെട്ല്, ഗൈസ്‌ സ്ടോവ്, മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, വെറ്റ് ഗ്രൈംഡര്
Credit Cards Accepted: മാസ്ടര്‌കാര്ഡ്, വിജാ, വിജാ ഇലെക്ട്രൻ
Godrej: ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, മൈക്രോവെവ് അവൻ, രെഫ്രിജരെറ്റര്, വാഷിംഗ് മഷീന്

Other Branches of Viveks

Beside HDFC Bank
Indira Nagar, Bangalore
Opposite Cafe Coffee Day
J.P Nagar 2nd Phase, Bangalore
Opposite Cafe Coffee Day
J.P Nagar 5th Phase, Bangalore
Near IBP Petrol Pump
Jaya Nagar 3rd Block, Bangalore
Near Jaya Nagar 3rd Block Bus Stop
Jaya Nagar 3rd Block, Bangalore
Opposite KSRTC Central Office
K.H Road, Bangalore
Opposite Raheja Arcade
Koramangala, Bangalore
Opposite RT Nagar Police Station
R.T Nagar, Bangalore

Write Review

User Reviews

nobody pick up the call. most of the time, and the mobile number mentioned here doesnt belong to 100feet road viveks store.

You might also like