ഗ്രനീറ്റോ ഇംഡിയാ

Construction Material Dealers
 08022862250, 08065360625
 09945844747
130/ജീ-1, ഇംഫ്യാംട്രി കോര്ട്‌, ഇംഫ്യാംട്രി രോഡ്‌, ബൈംഗലോര്‌ - 560001, Karnataka
നിയര്‌ ഏച്.ഡീ. ബ്യാംക്‌ - ഏ.ടീ.ഏമ്.
View Map

Services

Iron/Steel: നോ
Credit Cards Accepted: നോ
cash, credit card
Products: റ്റൈല്സ്, സ്യാനിറ്റരി വ്യാരി, ബാഥ് ഫിറ്റിംഗ്സ്
Type: ഗ്ലാസ് എംഡ് ഗ്ല്യാജിംഗ്, സെനിറ്റരീവെര്, റ്റൈല്സ്

Write Review