കട്ട സെരാമിക്സ്

Construction Material Dealers
 08026700057, 08026703832
 09880045352, 09611341952
31, ലാലബാഗ് ഫോര്ട്‌ രോഡ്‌, ജേ.സീ രോഡ്‌, ബൈംഗലോര്‌ - 560004, Karnataka
നിയര്‌ നംധീനി രെസ്ട്രംട്‌
View Map

Services

Type: റ്റൈല്സ്
Iron/Steel: നോ
Credit Cards Accepted: നോ
cash, credit card
Parryware: ബാഥ് ട്യൂബ്, കിസ്ടെര്ൻ, ല്യാബ് സിംക്, ഷാവര് ഇംക്ലോജര്, ഷാവര് പ്യാനൽ, റ്റപ്സ്, യൂരിനല്സ്, വ്യാനറ്റി ക്യാബിന്സ്, വാഷ് ബെസിൻ, വാറ്റര് ക്ലജിറ്റ്
Products: സരമീക് റ്റൈല്സ്, എധിസിവ് റ്റൈല്സ്
Jaquar: ബാഥ് ട്യൂബ്, കിസ്ടെര്ൻ, ഫകെട്സ്, ഫ്ലഷ് വാല്വ്സ്, ഷാവര് ഇംക്ലോജര്, ഷാവര് പ്യാനൽ, റ്റപ്സ്
Hindware: ബാഥ് ട്യൂബ്, ഫകെട്സ്, ഷാവര് ഇംക്ലോജര്, ഷാവര് പ്യാനൽ, സിംക്സ്, സ്ടീം രൂം, യൂരിനല്സ്, വാഷ് ബെസിൻ, വാറ്റര് ക്ലജിറ്റ്
Johnson: ബാഥ് ട്യൂബ്, ഫകെട്സ്, കിചെൻ സിംക്, ഷാവര് ഇംക്ലോജര്, ഷാവര് പംപ്, റ്റപ്സ്, യൂരിനല്സ്, വാറ്റര് ക്ലജിറ്റ്

Write Review

Related Keywords