ഹോമെസ്തെ

Service Apartments
 09845801237, 09900644488
1093, 19ടീ.ഏച്. ഏ മെൻ, ജേ.പീ നഗര്‌ 2ഏന്.ഡീ. ഫെജ്‌, ബൈംഗലോര്‌ - 560078, Karnataka
നിയര്‌ ജേ.പീ. നഗര്‌ ക്ലബ്‌
View Map

Services

cash, credit card
Type: ബജറ്റ്, ലഗ്ജരി
Tariff Range: ബിട്വീൻ രുപീസ് 2001 എംഡ് രുപീസ് 3000
Credit Cards Accepted: മാസ്ടര്‌കാര്ഡ്, നോ, വിജാ, വിജാ ഇലെക്ട്രൻ

Write Review