ആയിനൊക്സ്

Movie Theatre
 08026590300
ബൈംഗലോര്‌ സെംട്രല്‌-2, 5ടീ.ഏച്. ഫ്ലോര്‌, 45ടീ.ഏച്. ക്രസ്‌, ജേ.പീ നഗര്‌ 2ഏന്.ഡീ. ഫെജ്‌, ബൈംഗലോര്‌ - 560078, Karnataka
ഇൻ ബൈംഗലോര്‌ സെംട്രല്‌-2
View Map

Services

cash, credit card
Reservation Number: 41128888
Multiplex: യെസ്
Credit Cards Accepted: മാസ്ടര്‌കാര്ഡ്, വിജാ, വിജാ ഇലെക്ട്രൻ

Write Review

You might also like