വീവെക്സ്

Electronics and Home Appliance Stores
 08041461909, 08041461929
949, 24ടീ.ഏച്. മെൻ, ജേ.പീ നഗര്‌ 2ഏന്.ഡീ. ഫെജ്‌, ബൈംഗലോര്‌ - 560078, Karnataka
അപോജിട്‌ ക്യാഫെ കഫീ ദെ
View Map

Services

cash, credit card
Services: സെല്സ്‌
Segment: രെജിഡെന്ഷൽ
Accessories: രിമോറ്റ് സ്വിചെസ്
Products: ല്യാപ്‌റ്റപ്
Accessories: യെസ്
Products: സിന് വെവ് ഇന്‌വര്ടര്സ്
Accessories & Parts: യെസ്
Products Other: ഡിജിറ്റൽ ക്യാമെരാ
Used Laptops: നോ
Kenstar: എയര് കൂലര്, മൈക്രോവെവ് അവൻ
Sales: യെസ്
Consumer Durables: യെസ്
Repairs & Services: യെസ്
Segment: കമര്ഷൽ, രെജിഡെന്ഷൽ
Brands: കെനൻ, ഫജി
Credit Cards Accepted: നോ
Services: നോ
Type: ഇമര്ജെന്സി
Videocon: കലര് റ്റെലിവിജൻ, മൈക്രോവെവ് അവൻ, രെഫ്രിജരെറ്റര്, വാഷിംഗ് മഷീന്
BPL: കന്വെന്ഷനൽ ടീ.വീ., ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, ഫ്ല്യാറ്റ് സ്ക്രീൻ ടീ.വീ., ഹോം ഥിയേറ്റര് സിസ്‌ടം, സ്ലിം ടീ.വീ.
Sony: ബ്ലൂ-രെ പ്ലെയര്സ്, സീ.ഡീ. / രെഡിയോ / ക്യാസെറ്റ് പ്ലെയര്, കോമ്പ്യാക്ട് ഫ്ല്യാഷ്, ഡീ.വീ.ഡീ./ഏച്.ഡീ.ഡീ. പ്ലെയര്സ്, ഡീ.വീ.ഡീ. ഹോം ഥിയേറ്റര്‌ സിസ്‌ടം, ഹൈ-ഫി സിസ്‌ടം, ഹോം അഡിയോ അക്സ്‌രീസ്, ഹോം ഥിയേറ്റര്‌ കമ്പോനംറ്റ് സിസ്‌ടം, ഹോം ഥിയേറ്റര്‌ സിസ്‌ടം അക്സ്‌രീസ്, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., പോര്ടെബല് പ്ലെ സ്ടെഷൻ, വക്‌മ്യാൻ ഏമ്.പീ.3
Panasonic: അറ്റോമെറ്റിക് കൂകര്, ബ്ലൂ-രെ പ്ലെയര്സ്, സീ.ഡീ. രെഡിയോ ക്യാസെറ്റ് രികോര്ഡര്, ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, ഇലെക്ട്രിക് ആയ്‌രൻ, ഫ്ല്യാറ്റ് സ്ക്രീൻ ടീ.വീ., ഫൂഡ് പ്രസെസര്, ഹോം അഡിയോ, ഹോം ഥിയേറ്റര് സിസ്‌ടം, ആഈ.സീ. എംഡ് ക്യാസെറ്റ് രികോര്ഡര്, ജൂസര് മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., മൈക്രോവെവ് അവൻ, മിനി ഹൈ-ഫി സിസ്‌ടം, മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, ഏമ്.പീ.3 സീ.ഡീ. രിസീവര്സ്, പ്ലാജ്മാ ടീ.വീ., പോര്ടെബല് അഡിയോ, രെഫ്രിജരെറ്റര്, സ്ലിം ടീ.വീ., സ്ട്യാംഡ്‌ബൈ ലൈറ്റ്, വെകുയം ക്ലീനര്, വാഷിംഗ് മഷീന്
IFB: കമര്ഷൽ ഡിഷ്‌വാഷര്സ്, ഡിഷ്‌വാഷര്, മൈക്രോവെവ് അവൻ, വാഷിംഗ് മഷീന്
Onkyo: 5.1 സ്പീകര് സിസ്‌ടം, ബൂക് ഷെല്ഫ് സ്പീകര്സ്, സെംറ്റര് / സരൌംഡ് സ്പീകര്സ്
Eureka Forbes: എയര് പ്യൂരിഫൈര്, വെകുയം ക്ലീനര്
Philips: ബ്ലൂ-രെ പ്ലെയര്സ്, കലര് റ്റെലിവിജൻ, ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, ഹോം ഥിയേറ്റര് സിസ്‌ടം, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., ഏമ്.പീ.3 എംഡ് ഏമ്.പീ.4 പ്ലെയര്, പോര്ടെബല് ടീ.വീ. എംഡ് ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്സ്
Brands: ബ്ലക്‌ബെരി, ഏചറ്റീസി, ഏല്.ജീ., മോറ്റോരോലാ, നോകിയാ, സ്യാമസംഗ്, സനി എരിക്സൻ
Sansui: കന്വെന്ഷനൽ ടീ.വീ., ഫ്ല്യാറ്റ് സ്ക്രീൻ ടീ.വീ., ഹോം ഥിയേറ്റര് സിസ്‌ടം, സ്ലിം ടീ.വീ., അല്ടരസ്ലിം ടീ.വീ.
Glen: ബില്ട് ഇൻ ഹബ്സ്, ബില്ട് ഇൻ അവൻ, ചിമ്നി, കുക്‌ടപ്, ഗ്രീല്ലെര്, ഇംഡക്ഷൻ കൂകര്
Preethi: കഫീ മെകര്, മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, വെറ്റ് ഗ്രൈംഡര്
Brands: ഏ.പീ.സീ., ന്യൂമെരിക്, ഏക്സെനോൻ
Godrej: മൈക്രോവെവ് അവൻ, രെഫ്രിജരെറ്റര്, വാഷിംഗ് മഷീന്
Brands: എയര്‌ടെൽ ഡീ.ടീ.ഏച്., ബിഗ് ടീ.വീ. ഡീ.ടീ.ഏച്., ഡിഷ് ടീ.വീ., പ്രെസര് ഭരതി, സൻ ഡൈരെക്ട്, റ്റാറ്റാ സ്കൈ, വിഡിയോകൻ ഡീ2ഏച്
Brands: എക്വാ സ്ടാര്‌, കിൻസ്ടെര്, ലൈഫ്‌ഗാര്ഡ്, പാവര് ഏച്2ഓ, പ്യുര് ഇറ്റ്, ഉഷാ, വീ ഗാര്ഡ്
Products: ഹോം ഏംറ്റര്ടെന്മെംറ്റ്, കിചെൻ എപ്ലിയംക്
Haier: കലര് റ്റെലിവിജൻ, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., മൈക്രോവെവ് അവൻ, രെഫ്രിജരെറ്റര്, വാഷിംഗ് മഷീന്
Crompton Greaves: ഇന്ഡസ്ട്രിയ്ല്‌ ഫ്യാന്സ്, പെഡെസ്ടൽ ഫ്യാൻ, പര്സനൽ ഫ്യാന്സ്, റ്റെബല് ഫ്യാൻ
Whirlpool: മൈക്രോവെവ് അവൻ, രെഫ്രിജരെറ്റര്, വാഷിംഗ് മഷീന്, വാറ്റര് പ്യൂരിഫൈര്
Samsung: ബ്ലൂ-രെ പ്ലെയര്സ്, ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, ഹോം ഥിയേറ്റര് സിസ്‌ടം, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., ഏല്.ഈ.ഡീ. ടീ.വീ., മൈക്രോവെവ് അവൻ, മല്ടി-മിഡിയാ പ്ലെയര്സ്, പ്ലാജ്മാ ടീ.വീ., രെഫ്രിജരെറ്റര്, സ്മാര്ട് അവൻ, അല്ട്രാ സ്ലംഫിറ്റ് ടീ.വീ., വാഷിംഗ് മഷീന്
Siemens: ഡിഷ്‌വാഷര്, ഫ്രീജര്സ്, രെഫ്രിജരെറ്റര്, വാഷിംഗ് മഷീന്
LG: കന്വിക്ഷൻ മൈക്രോവെവ്, ഡൈരെക്ട് കൂൽ രെഫ്രിജരെറ്റര്, ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, ഫ്ല്യാറ്റ് സ്ക്രീൻ ടീ.വീ., ഫ്രംറ്റ് ലോഡ് വാഷിംഗ് മഷീന്, ഫ്രസ്ട് ഫ്രീ രെഫ്രിജരെറ്റര്, ഗ്രിൾ മൈക്രോവെവ്, ഹോം ഥിയേറ്റര് സിസ്‌ടം, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., മ്യൂജിക് സിസ്‌ടം, പ്ലാജ്മാ ടീ.വീ., രെഫ്രിജരെറ്റര് കംപ്രെസര്, സെമി അറ്റോമെറ്റിക് വാഷിംഗ് മഷീന്, സീഡ് ബായേ സീഡ് രെഫ്രിജരെറ്റര്, സോലര് ഡം മൈക്രോവെവ്, സോലോ മൈക്രോവെവ്, റ്റപ് ലോഡ് വാഷിംഗ് മഷീന്, അല്ടരസ്ലിം ടീ.വീ., വെകുയം ക്ലീനര്
Brands: ബ്ലൂ സ്ടാര്‌, ഗഡ്‌രെജ്, ഗോല്ഡ് സ്ടാര്‌, കിൻസ്ടെര്, സ്യാമസംഗ്, വിഡിയോകൻ
AC Types: സെംറ്റരൽ ഏ.സീ., സ്പ്ലിറ്റ് ഏ.സീ., വിംഡോ ഏ.സീ.
Bajaj: അറ്റോമെറ്റിക് കൂകര്, സീലിംഗ് ഫ്യാൻ, ചിമ്നീസ്, കഫീ മെകര്, കുക്‌ടപ്, ഡിജ്നി ഫ്യാൻ, ഇലെക്ട്രിക് കെട്ല്, ഇലെക്ട്രിക് റ്റി മെകര്, ഫൂഡ് പ്രസെസര്, ഫ്രെഷ് എയര് ഫ്യാന്സ്, ഹെംഡ് ബ്ലെംഡര്സ് എംഡ് ഹെംഡ് മിക്സര്സ്, ഇംഡക്ഷൻ കൂകര്, ഇന്ഡസ്ട്രിയ്ല്‌ ഫ്യാന്സ്, ആയ്‌രന്സ് ഡ്രൈ എംഡ് സ്ടീം, ജേ.ഏമ്.ജീ.ഏസ്. എംഡ് ജൂസര്സ്, മഗ്നീഫീക് സീലിംഗ് ഫ്യാന്സ്, മൈക്രോവെവ് അവൻ, മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, നര്ദി ഹബ്സ്, അവൻ റ്റോസ്ടര് ഗ്രീല്ലെര്, പെഡെസ്ടൽ ഫ്യാൻ, പ്രെഷര് കൂകര്, രൂം കൂലര്സ്, രൂം ഹീറ്റര്, റ്റെബല് ഫ്യാൻ, റ്റോസ്ടര്സ് പപ് അപ്‌ എംഡ് സെംഡ്‌വിച്, വാൾ ഫ്യാൻ, വാറ്റര് ഹീറ്റര്, വാറ്റര് പ്യൂരിഫൈര്, വെറ്റ് ഗ്രൈംഡര്
Morphy Richards: ചപര്, കഫീ മെകര്, ഡ്രൈ ആയ്‌രൻ, ഇലെക്ട്രിക് കൂകര്, ഫൂഡ് പ്രസെസര്, ഹെംഡ് ബ്ലംഡര്, കെട്ല്, മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, ഓ.ടീ.ജീ., രൂം ഹീറ്റര്, സെംഡ്‌വിച് മെകര്, സ്ടീം ആയ്‌രൻ, റ്റി മെകര്, റ്റോസ്ടര്, വെകുയം ക്ലീനര്
Brands: അകര് , സംപ്യാക്, ഇപ്സൻ , ഏച്.പീ. , ലിനോവോ , സനി , റ്റോഷിബാ
Capacity: ബിട്വീൻ 51 കേ.വീ.ഏ. റ്റു 250 കേ.വീ.ഏ., ബിട്വീൻ 251 കേ.വീ.ഏ. റ്റു 500 കേ.വീ.ഏ., അപ്‌ റ്റു 50 കേ.വീ.ഏ.
Faber: ബില്ട് ഇൻ അവൻ, കുക്‌ടപ്, ഡിഷ്‌വാഷര്, ഗൈസ്‌ ഹബ്സ്, കിചെൻ ഹൂഡ്
Khaitan: സീലിംഗ് ഫ്യാൻ, ഫ്രെഷ് എയര് ഫ്യാന്സ്, ഹെംഡ് ബ്ലംഡര്, ഹെംഡ് മിക്സര്, ഇമെര്ജ്ൻ ഹീറ്റര്, ജൂസര്, ജൂസര് മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, മല്ടീപര്പസ് ഫ്യാന്സ്, പെഡെസ്ടൽ ഫ്യാൻ, പോര്ടെബല് ഫ്യാന്സ്, റ്റെബല് ഫ്യാൻ, വാൾ എംഡ് ക്യാബിൻ ഫ്യാന്സ്
Sunflame: ബില്ട് ഇൻ ഹബ്സ്, ബില്ട് ഇൻ ഹൂഡ്സ്

Other Branches of Viveks

Beside HDFC Bank
Indira Nagar, Bangalore
Opposite Axis Bank
Indira Nagar, Bangalore
Opposite Cafe Coffee Day
J.P Nagar 5th Phase, Bangalore
Near IBP Petrol Pump
Jaya Nagar 3rd Block, Bangalore
Near Jaya Nagar 3rd Block Bus Stop
Jaya Nagar 3rd Block, Bangalore
Opposite KSRTC Central Office
K.H Road, Bangalore
Opposite Raheja Arcade
Koramangala, Bangalore
Opposite RT Nagar Police Station
R.T Nagar, Bangalore

Write Review

You might also like