സോനി വര്ല്ഡ്

Electronics and Home Appliance Stores
 08041210043, 08041210042
452/3/16, നരെംദ്ര പ്ലാജാ, 27ടീ.ഏച്. ക്രസ്‌, ജയാ നഗര്‌ 4ടീ.ഏച്. ബ്ലക്‌, ബൈംഗലോര്‌ - 560011, Karnataka
നിയര്‌ യൂനിവര്സൽ എക്യാഡെമി
View Map

Services

Products: ഹോം ഏംറ്റര്ടെന്മെംറ്റ്
Brands: സനി
Products: ല്യാപ്‌റ്റപ്
Accessories & Parts: യെസ്
Brands: സനി
Used Laptops: നോ
Consumer Durables: യെസ്
Services: യെസ്
Sony: സീ.ഡീ. / രെഡിയോ / ക്യാസെറ്റ് പ്ലെയര്, കോമ്പ്യാക്ട് ഫ്ല്യാഷ്, ഡീ.വീ.ഡീ./ഏച്.ഡീ.ഡീ. പ്ലെയര്സ്, ഡീ.വീ.ഡീ. ഹോം ഥിയേറ്റര്‌ സിസ്‌ടം, ഹൈ-ഫി സിസ്‌ടം, ഹോം അഡിയോ അക്സ്‌രീസ്, ഹോം ഥിയേറ്റര്‌ കമ്പോനംറ്റ് സിസ്‌ടം, ഹോം ഥിയേറ്റര്‌ സിസ്‌ടം അക്സ്‌രീസ്, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., പോര്ടെബല് പ്ലെ സ്ടെഷൻ, വക്‌മ്യാൻ ഏമ്.പീ.3
Products Other: ഡിജിറ്റൽ ക്യാമെരാ, ഹ്യാംഡീക്യാം

Other Branches of Sony World

Near Devegowda Petrol Bunk
Banashankari 3rd Stage, Bangalore
Near Kalyan Nagar Bus Stop
Banaswadi, Bangalore
Near Pavithra Paradise Restaurant
Basaveshwara Nagar 2nd Stage, Bangalore
Near Cafe Coffee Day
Brigade Road, Bangalore
Opposite Food World Supermarket
Cox Town, Bangalore
Opposite Medinova Diagnostic Centre
Infantry Road, Bangalore
Opposite Sukh Sagar
Jaya Nagar 4th Block, Bangalore
Near Hennur Bus Stop
Kalyan Nagar, Bangalore
View All 18 Branches of Sony World

Write Review

You might also like