വീ.ജീ.പീ.

Electronics and Home Appliance Stores
 08022446301
87/16, വിക്ടരി പ്ലാജാ, 30ടീ.ഏച്. ക്രസ്‌, 7ടീ.ഏച്. മെൻ, ജയാ നഗര്‌ 4ടീ.ഏച്. ബ്ലക്‌, ബൈംഗലോര്‌ - 560011, Karnataka
ബിഹൈംഡ്‌ വാസൻ ആയി കെയര്‌ ഹസ്പിറ്റല്‌
View Map

Services

Segment: കമര്ഷൽ, രെജിഡെന്ഷൽ
Accessories & Parts: യെസ്
Hawkins: കുക്‌വെയര്, പ്രെഷര് കൂകര്
Consumer Durables: യെസ്
Services: യെസ്
Videocon: കലര് റ്റെലിവിജൻ, മൈക്രോവെവ് അവൻ, രെഫ്രിജരെറ്റര്, വാഷിംഗ് മഷീന്
BPL: ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, ഫ്ല്യാറ്റ് സ്ക്രീൻ ടീ.വീ., ഹോം ഥിയേറ്റര് സിസ്‌ടം
Products: ഹോം ഏംറ്റര്ടെന്മെംറ്റ്, കിചെൻ എപ്ലിയംക്
Butterfly: ഇലെക്ട്രിക് കൂകര്, ഗൈസ്‌ സ്ടോവ്, കിചെൻ സിംക്, മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, പ്രെഷര് കൂകര്
Panasonic: അറ്റോമെറ്റിക് കൂകര്, കെമ്‌ക്യാര്‌ഡര്, ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, ഇലെക്ട്രിക് ആയ്‌രൻ, ഫ്ല്യാറ്റ് സ്ക്രീൻ ടീ.വീ., ഫൂഡ് പ്രസെസര്, ഹോം അഡിയോ, ഹോം ഥിയേറ്റര് സിസ്‌ടം, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., മൈക്രോവെവ് അവൻ, മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, പ്ലാജ്മാ ടീ.വീ., രെഫ്രിജരെറ്റര്, സ്ലിം ടീ.വീ., വെകുയം ക്ലീനര്, വാഷിംഗ് മഷീന്
Sony: അഡിയോ അക്സ്‌രീസ്, ഡീ.വീ.ഡീ./ഏച്.ഡീ.ഡീ. പ്ലെയര്സ്, ഡീ.വീ.ഡീ. ഹോം ഥിയേറ്റര്‌ സിസ്‌ടം, ഹൈ-ഫി സിസ്‌ടം, ഹോം അഡിയോ അക്സ്‌രീസ്, ഹോം ഥിയേറ്റര്‌ സിസ്‌ടം അക്സ്‌രീസ്, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., രെഡിയോ, വക്‌മ്യാൻ ഏമ്.പീ.3
Whirlpool: മൈക്രോവെവ് അവൻ, രെഫ്രിജരെറ്റര്, വാഷിംഗ് മഷീന്, വാറ്റര് പ്യൂരിഫൈര്
Samsung: ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, ഹോം ഥിയേറ്റര് സിസ്‌ടം, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., ഏല്.ഈ.ഡീ. ടീ.വീ., മൈക്രോവെവ് അവൻ, മല്ടി-മിഡിയാ പ്ലെയര്സ്, പ്ലാജ്മാ ടീ.വീ., രെഫ്രിജരെറ്റര്, സ്മാര്ട് അവൻ, അല്ട്രാ സ്ലംഫിറ്റ് ടീ.വീ., വാഷിംഗ് മഷീന്
Philips: ബ്ലെംഡര്, സീ.ഡീ. പ്ലെയര്, സീറ്റര്സ് പ്രെസെസ്, കഫീ മെകര്, കലര് റ്റെലിവിജൻ, ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, ഇലെക്ട്രിക് രൈസ് കൂകര്, ഫ്ല്യാറ്റ് ടീ.വീ., ഫൂഡ് പ്രസെസര്, ഗ്രീല്ലെര്, ഹോം ഥിയേറ്റര് സിസ്‌ടം, ജൂസര്, കെറ്റല്സ്, മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, ഏമ്.പീ.3 എംഡ് ഏമ്.പീ.4 പ്ലെയര്, പ്ലാജ്മാ ടീ.വീ., രെഡിയോ, സെംഡ്‌വിച് മെകര്, സ്ടീം ആയ്‌രൻ, റ്റോസ്ടര്, അല്ട്രാ സ്ലിം ടീ.വീ., വെകുയം ക്ലീനര്
Kenstar: എയര് കൂലര്, മൈക്രോവെവ് അവൻ, മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, രൈസ് കൂകര്, സ്ടീം ആയ്‌രൻ, സ്ടോരെജ് വാറ്റര് ഹീറ്റര്സ്, റ്റോസ്ടര്, വാറ്റര് ഡിസ്പെന്സെര്
LG: എയര് പ്യൂരിഫൈര്, ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, ഫ്ല്യാറ്റ് സ്ക്രീൻ ടീ.വീ., ഹോം ഥിയേറ്റര് സിസ്‌ടം, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., മ്യൂജിക് സിസ്‌ടം, പ്ലാജ്മാ ടീ.വീ., രെഫ്രിജരെറ്റര് കംപ്രെസര്, സ്ടീം വാഷര് ഡ്രായര്, അല്ടരസ്ലിം ടീ.വീ., വെകുയം ക്ലീനര്, വാഷര് ഡ്രായര്
Brands: ബ്ലൂ സ്ടാര്‌, ഗഡ്‌രെജ്, ഗോല്ഡ് സ്ടാര്‌, കിൻസ്ടെര്, ഏല്.ജീ., ഓ ജെനരൽ, വോല്ടാസ്, വര്‌പൂൽ
AC Types: സെംറ്റരൽ ഏ.സീ., സ്പ്ലിറ്റ് ഏ.സീ., വിംഡോ ഏ.സീ.
Bajaj: അറ്റോമെറ്റിക് കൂകര്, സീലിംഗ് ഫ്യാൻ, ചിമ്നീസ്, കഫീ മെകര്, കുക്‌ടപ്, ഡിജ്നി ഫ്യാൻ, ഇലെക്ട്രിക് റ്റി മെകര്, ഫൂഡ് പ്രസെസര്, ഫ്രെഷ് എയര് ഫ്യാന്സ്, ഹെംഡ് ബ്ലെംഡര്സ് എംഡ് ഹെംഡ് മിക്സര്സ്, ഇംഡക്ഷൻ കൂകര്, ഇന്ഡസ്ട്രിയ്ല്‌ ഫ്യാന്സ്, ആയ്‌രന്സ് ഡ്രൈ എംഡ് സ്ടീം, മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, പ്രെഷര് കൂകര്, റ്റെബല് ഫ്യാൻ, വാൾ ഫ്യാൻ, വെറ്റ് ഗ്രൈംഡര്
Prestige: ചിമ്നി, കഫീ മെകര്, ഡ്രൈ ആയ്‌രൻ, ഇലെക്ട്രിക് കൂകര്, ഇലെക്ട്രിക് കെട്ല്, ഗൈസ്‌ സ്ടോവ്, ഹെംഡ് ബ്ലംഡര്, ഇംഡക്ഷൻ കുക് റ്റപ്സ്, ജൂസര്, കിചെൻ റ്റൂല്സ്, മൈക്രോവെവ് അവൻ, മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, നൻ സ്ടിക് കുക്‌വെയര്, പപ് അപ്‌ റ്റോസ്ടര്, പ്രെഷര് കൂകര്, സെംഡ്‌വിച് റ്റോസ്ടര്
Preethi: കഫീ മെകര്, ഡ്രൈ ആയ്‌രൻ, ഗൈസ്‌ സ്ടോവ്, മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, വെറ്റ് ഗ്രൈംഡര്
Khaitan: സീലിംഗ് ഫ്യാൻ, ഇലെക്ട്രിക് ആയ്‌രൻ, ഹെംഡ് ബ്ലംഡര്, ഹെംഡ് മിക്സര്, ജൂസര്, ജൂസര് മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, മല്ടീപര്പസ് ഫ്യാന്സ്, പെഡെസ്ടൽ ഫ്യാൻ, പോര്ടെബല് ഫ്യാന്സ്, സംയേകെര്, റ്റെബല് ഫ്യാൻ, വാൾ എംഡ് ക്യാബിൻ ഫ്യാന്സ്
Onida: കലര് റ്റെലിവിജൻ, ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, മൈക്രോവെവ് അവൻ, വാഷിംഗ് മഷീന്
Godrej: ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, മൈക്രോവെവ് അവൻ, രെഫ്രിജരെറ്റര്, വാഷിംഗ് മഷീന്
Maharaja Whiteline: ഫൂഡ് പ്രസെസര്, ഹെംഡ് ബ്ലംഡര്, ഹീറ്റ് കോംവെര്ടെര്, ജൂസ് ഏക്സ്ട്ര്യാക്ടോര്, ജൂസര് മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, അവൻ റ്റോസ്ടര് ഗ്രീല്ലെര്, രൈസ് കൂകര്, റ്റോസ്ടര്, വെറ്റ് ഗ്രൈംഡര്

Other Branches of VGP

Near Hulimavu Bus Stop
Bannerghatta Road, Bangalore
Opposite Mosque
Frazer Town, Bangalore
Near Shiva Sagar Hotel
Hulimavu, Bangalore
Beside Food World
Indira Nagar, Bangalore
Behind Ganesha Temple
Jaya Nagar 4th Block, Bangalore
Beside Kalamandir Showroom
Malleswaram, Bangalore
In Karuna Complex
Sampige Main Road, Bangalore
Opposite Bharat Petrol Pump
Shanthi Nagar, Bangalore
View All 11 Branches of VGP

Write Review

You might also like