പ്യാനസോനിക് ബ്രാംഡ് ഷപ്

Electronics and Home Appliance Stores
 08022459944, 08022459955
 09902587369
315-ഏ, 9ടീ.ഏച്. മെൻ, ജയാ നഗര്‌ 5ടീ.ഏച്. ബ്ലക്‌, ബൈംഗലോര്‌ - 560041, Karnataka
ബിഹൈംഡ്‌ ബീ.ഏസ്.ഏന്.ഏല്. അഫിസ്‌
View Map

Services

cash, credit card
Rental: നോ
Repairs & Services: യെസ്
Oxygen Tanks/Respiratory Equipments: നോ
Sales: യെസ്
Segment: കമര്ഷൽ, കോര്പോരെറ്റ്
Segment: കമര്ഷൽ, രെജിഡെന്ഷൽ
Accessories & Parts: നോ
Brands: പെനാസോനിക്
Consumer Durables: നോ
AC Types: സ്പ്ലിറ്റ് ഏ.സീ.
Services: നോ
Products: ഹോം ഏംറ്റര്ടെന്മെംറ്റ്, കിചെൻ അപ്ലായന്സെസ്
Other Equipment : മസാജ് ലൌംഗര്, ഹ്യാംഡ്‌ഹെല്ഡ് മസാജര്സ്, ബ്ലഡ് പ്രെഷര് മറ്റര്
Panasonic: അറ്റോമെറ്റിക് കൂകര്, ബ്ലൂ-രെ പ്ലെയര്സ്, കെമ്‌ക്യാര്‌ഡര്, സീ.ഡീ. രെഡിയോ ക്യാസെറ്റ് രികോര്ഡര്, ഡീ.വീ.ഡീ. പ്ലെയര്, ഇലെക്ട്രിക് ആയ്‌രൻ, ഫ്ല്യാറ്റ് സ്ക്രീൻ ടീ.വീ., ഫൂഡ് പ്രസെസര്, ഹോം അഡിയോ, ഹോം ഥിയേറ്റര് സിസ്‌ടം, ആഈ.സീ. എംഡ് ക്യാസെറ്റ് രികോര്ഡര്, ജൂസര് മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, ഏല്.സീ.ഡീ. ടീ.വീ., മൈക്രോവെവ് അവൻ, മിനി ഹൈ-ഫി സിസ്‌ടം, മിക്സര് ഗ്രൈംഡര്, ഏമ്.പീ.3 സീ.ഡീ. രിസീവര്സ്, പ്ലാജ്മാ ടീ.വീ., പോര്ടെബല് അഡിയോ, രെഫ്രിജരെറ്റര്, സ്ലിം ടീ.വീ., സ്ട്യാംഡ്‌ബൈ ലൈറ്റ്, ഠെര്മോപോത്, വെകുയം ക്ലീനര്, വാഷിംഗ് മഷീന്
Credit Cards Accepted: മാസ്ടര്‌കാര്ഡ്, വിജാ, വിജാ ഇലെക്ട്രൻ
Products: ക്സ്ട്വ്, അരൈസ് രീഡര്, സര്വെലെന്സ് കംട്രോൽ സിസ്‌ടം, വിഡിയോ ഇംച്‌ഡെര്, വിഡിയോ രികോര്ഡര്, വ്യൂയിംഗ് സ്ക്രീന്സ്

Other Branches of Panasonic Brand Shoppe

Near Deva Gowda Petrol Pump
Banashankari 3rd Stage, Bangalore
Near RK Color Lab
J.C Road, Bangalore
Opposite Shanthi Sagar Hotel
Koramangala 4th Block, Bangalore
Opposite Pai Viceroy Hotel
Lalbagh Main Road, Bangalore
Near BHEL
Mysore Road, Bangalore
Opposite Vidya Vardhaka School
Rajaji Nagar, Bangalore

Write Review

You might also like