സെരാമിക് പ്യാലെസ്

Bathroom Fittings and Sanitary Dealers
 08025438091,
 09844274737
33-34, ഹെന്നൂര് ക്രസ്‌, ഏച്.ഏമ്. രോഡ്‌, കല്യാന്‌ നഗര്‌, ബൈംഗലോര്‌ - 560043, Karnataka
നിയര്‌ സ്മാര്ട് സുപര്മ്യാര്കെറ്റ്
View Map

Services

Products: അദര്
Accessories & Parts: നോ
Brands: കൈലഷ്
Products Other: വാറ്റര് ഹീറ്റര്സ്
Credit Cards Accepted: നോ
cash, credit card
Parryware: ഷാവര് ഇംക്ലോജര്, റ്റപ്സ്, യൂരിനല്സ്, വാഷ് ബെസിൻ
Jaquar: ബാഥ് ട്യൂബ്, ഫ്ലഷ് വാല്വ്സ്, ഷാവര് ഇംക്ലോജര്, റ്റപ്സ്
Hindware: ബാഥ് ട്യൂബ്, ഫകെട്സ്, സിംക്സ്, യൂരിനല്സ്

Write Review

Related Keywords