മാരുതി സെരാമിക്സ്

Construction Material Dealers
 08025450784, 08025424449
 09880532156, 09900211350
311, 10ടീ.ഏച്. മൈൻ, 100 ഫീറ്റ് രോഡ്, ഏച്.ആര്.ബീ.ആര്. ലെയാഉറ്റ്, കല്യാന്‌ നഗര്‌, ബൈംഗലോര്‌ - 560043, Karnataka
അപോസിറ്റ് ഹോരമാവു പെട്രോല്‌ പംപ്
View Map

Services

Products: കജാരിയാ റ്റൈല്സ്, ആര്.ഏ.കേ.
Type: റ്റൈല്സ്
Iron/Steel: നോ
Credit Cards Accepted: നോ
cash, credit card
Parryware: ബാഥ് ട്യൂബ്, കിസ്ടെര്ൻ, ക്ലജെറ്റ് സീറ്റ് കവര്, കിചെൻ സിംക്, ല്യാബ് സിംക്, പ്രെഷര് പംപ്, ഷാവര് ഇംക്ലോജര്, ഷാവര് പ്യാനൽ, സോപ് ട്രെ, റ്റപ്സ്, റ്റയ്‌ലെറ്റ് പെപര് ഹോല്ഡര്, യൂരിനല്സ്, വ്യാനറ്റി ക്യാബിന്സ്, വാഷ് ബെസിൻ, വാറ്റര് ക്ലജെറ്റ്
Jaquar: ബാഥ് ട്യൂബ്, കിസ്ടെര്ൻ, ഫകെട്സ്, ഫ്ലഷ് വാല്വ്സ്, ഷാവര് ഇംക്ലോജര്, ഷാവര് പ്യാനൽ, റ്റപ്സ്
Cera: ബാഥ് ട്യൂബ്, കിസ്ടെര്ൻ, ക്ലജെറ്റ് സീറ്റ് കവര്, ഫ്ലോര് റ്റൈല്സ്, ഹൈലൈറ്റര്, കിചെൻ സിംക്, ഷാവര് ഇംക്ലോജര്, ഷാവര് പ്യാനൽ, റ്റപ്സ്, യൂരിനല്സ്, വീത്രീഫീയേദ് റ്റൈല്സ്, വാഷ് ബെസിൻ, വാറ്റര് ക്ലജെറ്റ്
Hindware: ബാഥ് ട്യൂബ്, ബീദെത്സ്, കിസ്ടെര്ൻ, ക്ലജെറ്റ് സീറ്റ് കവര്, ഫകെട്സ്, ഫ്ലഷ് വാല്വ്സ്, ഷാവര് ഇംക്ലോജര്, ഷാവര് പ്യാനൽ, സിംക്സ്, സ്ടീം രൂം, യൂരിനല്സ്, വാഷ് ബെസിൻ, വാറ്റര് ക്ലജെറ്റ്
American Standard: ബാഥ് ട്യൂബ്, ഫകെട്സ്, ഫ്ലഷ് വാല്വ്സ്, കിചെൻ സിംക്, ഷാവര് ഇംക്ലോജര്, ഷാവര് കിറ്റ്, ഷാവര് പ്യാനൽ, സോപ് ഡിഷ്, റ്റയ്‌ലെട്സ്, റ്റാവൽ ഹോല്ഡര്, യൂരിനല്സ്, വ്യാനറ്റീസ്, വാഷ് ബെസിൻ

Write Review