ലക്ഷ്മി

Construction Material Dealers
 08041252150
 09900555195
159, രോഡ്‌, കീലരി രോഡ്‌, ബൈംഗലോര്‌ - 560053, Karnataka
സ്ടെട്‌ ബ്യാംക്‌ അഫ്
View Map

Services

Products: റ്റൈല്സ് എംഡ് സെനിറ്റരീവെര്
Type: സെനിറ്റരീവെര്, റ്റൈല്സ്
Iron/Steel: നോ
Type: പ്ലൈ
Credit Cards Accepted: നോ
cash, credit card
Parryware: , , സീറ്റ് കവര്, കിചെൻ സിംക്, ല്യാബ് സിംക്, പംപ്, , , സോപ് , , , , , ,
Brands: സെംചുരി, ഗ്രീന്‌പ്ലായ്, മെഉര്പ്ലി
Hindware: , , , സീറ്റ് കവര്, , , , , , , , ,
Johnson: , , സിസ്‌ടം, കിചെൻ സിംക്, കിചെൻ , , , പംപ്, , ,

Write Review